PDF

Ali Şeriati – Kendini Bilmek PDF Oku indir

Ali Şeriati – Kendini Bilmek PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Ali Şeriati – Kendini Bilmek kitabını araştırdık. Ayrıca Ali Şeriati tarafından kaleme alınan Ali Şeriati – Kendini Bilmek kitap özetinin yanı sıra, Ali Şeriati – Kendini Bilmek pdf oku, Ali Şeriati – Kendini Bilmek yandex, Ali Şeriati – Kendini Bilmek e-kitap pdf, Ali Şeriati – Kendini Bilmek PDF Drive, Ali Şeriati – Kendini Bilmek Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Ali Şeriati – Kendini Bilmek PDF indir Oku

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah ‘a, salât ve selâm O’nun Resulüne, âline ve ashabına olsun. Toplumlar veya daha öz ifadesiyle “insan” tarihin her zamanında, siyasal,, ekonomik, düşünsel, ahlâki ve daha pekçok yönden baskıya ve sömürüye maruz kalmış, Kuran’ın ifadesiyle “istiz’af” a uğramıştır. İnsanların, toplumların istiz’af a uğratılması (zayıf, aciz bırakılması, ezilmesi, söz sahibi olmaması), her zamanda ye zulme dayanan her sistemde var olagelmiştir. Sömürü, köleleştirme, siyasal ve ekonomik baskılar, Şeriati’nin özgün ifadesiyle “istihmar”* bunların hepsi insanı yeryüzünde, zayıf ve kendinden, benliğinden habersiz bırakmanın yolları ve araçları olmuştur. Hızla değişen, kurulu düzenlerin ve dengelerin sürekli olarak yenilendiği dünya çapında, insan hakları, bağımsızlık, demokrasi, özgürlük çabaları; köleliğin, sömürünün, baskıcı * Bu kelimenin tam karşılığı “eşek/eştirme” olarak çevrilebilir. Lakin kitap boyunca biz kelimenin orijinalini kullanmayı uygun bulduk, (y.n.) rejimlerin kalkması, duvarların, blokların eriyip gitmesi, tüm bunlar acaba insanın, layık olduğu konuma ve değere kavuşması manasına mı gelmektedir? Bu sorunun cevabı şüphesiz “hayır “dır. Zulüm ve istikbar, dün neyse, bugün de odur. Değişen ise, yalnızca kullanılan yöntemler, araçlar ve şekillerdir. Din, sanat, felsefe, edebiyat, ideoloji, kitle iletişim araçları ve propagandalar, bilim ve bilimsel araştırmalar, kadın özgürlüğü, cinsel özgürlük, maddecilik, idealistlik, demokrasi, hümanizm ve en gelişmiş araçlarıyla teknoloji, bunların hepsi, zulmün elinde bir tek hedefe yönelmiştir. İnsanı kendi özbilincinden ve toplumsal bilinçten mahrum bırakmak, Zihinleri; her türlü hileyi, aldatmacayı, yanlış yönlendirmeyi tercih ederek, hakikatleri düşünmekten, bu uğurda çaba göstermekten alıkoymak, “istihmar “a uğratmak. Bu istihmar, doğrudan veya dolaylı yollardan olabilir. Gerekirse insanlar, en acil haklarını aramaktan; basit, o an için gereksiz, hayati özellik taşımayan haklara, ayrıntılı konulara yönlendirilebilir. Öyle veya böyle, sonuçta değişen birşey yoktur.

İnsan, kendisine ve toplumuna karşı sahip olduğu sorumluluklardan uzaklaşmaktadır. İnsan olarak “ben”in, toplum olarak “biz”in kaderi üzerinde söz sahibi olmak, fakat insanî özbilince ve toplumsal bilince sahip olmakla olabilecekdür. Bu ise her-şeyden önce, bu iki bilinci tahrif eden, bireyi ve toplumu bunlardan mahrum bırakan her etkeni, “istihmar” aracı olarak bilmeyi ve onlarla mücadele etmeyi gerektirmektedir. Müslüman toplumlar için, istihmarın belki de en tehlikeli aracı “din ” olmaktadır. Elbette ki bu, bozulmuş hakikatten ayrılmış, taşlaşmış, geçmişin kalıntılarından öte bir anlam taşımayan “din”dir. Sadece hesabı değil, tüm sorumlulukları da ölümden sonrasına aktaran(!) bu din anlayışı, insanî ve toplumsal bilinci de kör etmektedir. Tüm bu önüne geçeri aşabilmek ve istihmardan kurtulabilmek; ne filozof , ne entellektüel, ne sanatçı ve ne de bilim adamı olmayı gerektirmektedir. Allah’ın elçileri de bunlardan herhangi bir diğerideğildi. Halkın içinden ve ümmi kimselerdi. Ama tarihin akışına yön veren de onlar oldu. Öyleyse mesele —her kim olursa olsun— şunu, bunu okumak, yazmak, araştırmak değil, “kendini bilmek” ve “özbilinç”e sahip olmaktır. İşte elinizdeki kitapta merhum Ali Şeriatı, kendine özgü coşkun ve sorgulayıcı üslubuyla “kendini bilme’-‘yi ve “istihmar”ı konu alıyor. Dünya görüşünün ne olduğunu, nasıl geliştiğini, bireylerin tevhidden alıkonup nasıl istihmar edildiğini ve tüm bu poblemlerin muhatabının ve sorumlularının kim olduğunu ortaya koyuyor. Kitabın son bölümü ise, öğrencilerinin konuyla alakalı sorularından ve yanıtlarından oluşuyor. Duaların başı ve sonu Allah’a hamddır.

Ali Şeriati – Kendini Bilmek PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu