PDF

Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar PDF Oku indir

Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar kitabını araştırdık. Ayrıca Francıs BalleGerard Eymery tarafından kaleme alınan Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar kitap özetinin yanı sıra, Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar pdf oku, Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar yandex, Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar e-kitap pdf, Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar PDF Drive, Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar PDF indir Oku

Görüntü, yakında zamanda, bir kıtadan digerine yahut en kapalı toplumlann içinde, söz ve basıh malzeme kadar Kolay dolaşaeak. Bu devrim, her bireyin giderek git gide artan sayıda ve sıklıkta çiçeği burnunda hizmet ve programlara basit bir şekilde ulaşmasına olanak veren, son haftalarda yaşanan teknik ve teknolojilerin sonucudur. Video gösterici i kaydedici ve video kasetleri gibi özerk gereç ve taşıyıcılara, her çeşit bilgiyi ve görüntüyü bireysel olarak elde etmeye olanak veren videoyazım· ve şifreli televizyon gibi özgün araçlara ve son kez, kablo ve bunun uydularla oluşturduı1u bileşimlerin ortaya koydu yeni, yerel yahut dünya çapındaki şebekelere batlıdır bu devrim. “‘Oç Medya·· Grubu: Özerk, Teleyayım···ve Telekomünikasyon Medya adını verdimiz bu teknik ve teknolojiler, Fransız hukukçulannın “kamunun kuııanımına Vıdeyazım (vid/JoıexteJ “aktif üyenin, telefOA hattı Dzerinden bir merkeıl bigisayarta bcıOlanııya geçip, eklanına modn veya çi­ :im çagıtabilmesini saOlayan, kalıhkıı elkile1im kesine gOre ça. lışan sisıem (ç.n) ., Medya: €w ifade aracı OkiJOU kadar, bir mesajın bi’ gruba ulaştı· rılmasını saOtayan bilgi yayma araçl … ının tOrnO. Radyo, televiz· yon, basın, kitap, reklam vb, (ç.n.) . … Teleyayım: (TM1611us1on); RadyoeIekliriQin otanaklaoyla yahut kablo şebekesi ile gorçekldrien, bOyOk sayıdaki alıcının ilgisine yöoeijk kık yanll telekomOnikasyon. Televizyon yayımı (ç.n.). 7 açık olmalan” ölçütüne, yani bunlan kullananlann, kendilerine sWlulan hizmet ve programlan elde edebilme şekline göre birbirinden ayırtedilebilen bu aç medya grubundan birisine aittir.

Bunlann birincisi iizerk medyalard,r; Video kasetleri ve video diskler, bilgisayar yazılımları ve bilgisayarla etitim programlan. Kitap ve ırazetede oldugu gibi, ses kasetleri ve mmlerde de, (plak, kompakt disk ve ses kasetleri) içerik, aletlerden ayrılamaz; sinyaller bir taşıyıcı ortama kaydedilmiştir. Ama bWllann kullanımı, kitap ve gazetenin tersine, okuma “kafası” ge· rektirir; Pikap, teyp, video ve kompakt diskçalan ve ev bilgisayan gibi. Evlerde bulunan bu donanımlar, genelde, ·Daha önceleri elde edilen programlan dinletip gösterebildi gibi, kayıt da yapabilir. İkincisi İse teleyayım medyasıdır: Bunlar, yayım ağıyla (Hertzci· şebeke, abıo ve dog-rudan yayım uyduları) bıantı kurmayı saglayan donanımlar (anten yahut şirre çözücü) aracılığıyla elde edilebilen hizmet ve programlardiT. Bu medyalsT, geTekli donanımlaTa sahip bireylere, bulunduklan yerlerden, çeşitli hizmetlere ve programlara ulaşma olanağı verir: Geleneksel televizyon, şifreli ve paralı televizyon ve videoiletim’” gibi. Bunlann içinden bazı­ .ları, ömen teleyazım (teIelexte)··· bu hizmet ve programların, istenildiı!i anda kişisel olarak elde Hertzci şebeke: Frekansı 3.000 GHı.”den dOşOk olan elektromanyetik dalgalardan yararlanarak, ooOrali konuma göre. 150 ki· Iometre civarında aralıklarla kurulmuş vericl, alıcı-verici ve yarısı· tıCllar aracllIQlylases ve gOrilnta sinyallerinin aktarılmasını saolayan a (ç.n.) . •• Vıdeoiletim: ViclOOtransmission; ses ve gOnlntOnOn telekomOnikasyon yahut Hertzçi teeyayım aOları yahut uydular aracıilgıyiaile­ lımasJ (ç.n.

) . ••• Teleyazım (!lıletelCte), aktif üyenin, bir televizyon aoından geıen sinyallef içinden seçim yapıp, ekranına meıin veya çizim çaQı·_ rabilmesini sa{ılayan. karşılıklı etkileşim kesirıe gÖfO çalışan sis· tom (ç.n.). edilebilmesine olanak tanır. Dierlerinde koaksiyel kablolarla $ç dallan şeklinde kurulmuş teleyayım anda bir “geriye dönüş yolu”, kullanıcılann kendilerine hizmet suna kaynajta bazı mesajlan iletme oıanamevcuttur. Bu durumda, “karşılıklı etkileşim (interactiuit” olasıdır, ama bu “zayıf’tır: Sadece uzaktan başvurmaya, daruşmaya ve oy vermeye olanak tanır ve bunun yanı sıra, balantı halindeki alıcılann toplam sayısı üzerinden hesaplama yapar. En son, üçüncü grup, tehkomünikasyon medyalan gelir. Bunlarda karşılıklı alış verişin hacmi ·söz, metin, grafik, sabit yahut hareketli görüntü· mesajın geldigi kaynakla, en sondaki alıcı içinde, her iki yönde de aynıdır. Yani karşılıklı etkileşim “güçıü”dür. Etkileşimli (interactiO, medyalar bütün mesajlar yönünden, şekilleri ve amaçları ne olursa olsun, telefon söz için ne anlama geli· yorsa, aynı anlama gelirler i geleceklerdir: Bunlar, bunun yanı sıra “mesajlann” hem alıcısı hem de vericİsİ olan ikİ yahut daha (azla kişi içinde gerçek bir diyalo salayan araçlardır. Yıldız şeklindeki yapısıyla, anahtarlamalı telefon şebekesinin üzerine oturan ve TÜSHiş (NUMERIS) diye adlandınıan, Tümleşik Sayısal Hizmetler Şebekesi (Le Reseau Numerlque 8. Integration de Services (RNIS)·), bu tümleşik şebeke, bütün snyallerin sayısallaştırıl· ması (numerisation), fiber optik kablolar (fibre optique) ve yıldız şekilindeki yapısı aracılığıyla her çeşit etkileşimli hİzmetin yerine getirilmesine olanak ve· rir. Bu, sabit ve hareketli fotoğrafların elde edilme· sinden, en karmaşık mesleki iletişim hizmetlerine kadar uz.

anır.

Francis Balle & Gerard Eymery – Yeni Medyalar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu