PDF

Fuat Bozkurt – Türklerin Dini PDF Oku indir

Fuat Bozkurt – Türklerin Dini PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Fuat Bozkurt – Türklerin Dini kitabını araştırdık. Ayrıca Fuat Bozkurt tarafından kaleme alınan Fuat Bozkurt – Türklerin Dini kitap özetinin yanı sıra, Fuat Bozkurt – Türklerin Dini pdf oku, Fuat Bozkurt – Türklerin Dini yandex, Fuat Bozkurt – Türklerin Dini e-kitap pdf, Fuat Bozkurt – Türklerin Dini PDF Drive, Fuat Bozkurt – Türklerin Dini Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Fuat Bozkurt – Türklerin Dini PDF indir Oku

Din, hemen her toplumda olduğu gibi, Türk toplumunda da kültürün mühim bir öğesi durumundadır. Bireyin kişiliğini bulmasında etkin rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bir süre sonra İslamlık devlet desteği ile yerleşir. İslam’ın kaideleri işlenmeye başlar. 600 yıl gibi bir zaman içinde İslam tüm Anadolu insanına damgasını vurur. Onun ulusal bilincini yok etme pahasına potasında eritir. 1908 senesinde Meşrutiyet yönetimi ile Türklük bilinci yaratma çabaları başlar. Bu çaba Cumhuriyet zamanında de yoğun biçimde sürer. Nedir, sözkonusu çaba öte yandan cumhuriyet aydınında değer boşluğu yaratırken, öte yandan da Anadolu insanını yeni düzene karşı direnmeye iter. Altmış yılı aşkın süredir varlığını koruyan bu bocalamayı İslam’ın yapısını ve Türk toplumuna etkilerini anlamadan tanımlamak olası değildir. İslamlık kökende din olmasına karşın, kurucusu Muhammet onu daha çok bir “ulus” şekilinde tanımlama eğilimindedir. Böylelikle İslamm ümmetçi yapısı, İslam halkları içinde derin iz bırakır. Ümmetçi yapı, tüm Müslümanları birbirine bağlayan, onları cemaat şekiline sokan öğedir. Her Müslümanda silik bile olsa bir cemaat varlığı ve yüksek değerler bilinci bulunur, ilerici veya cahil olsun, bir Müslümanı öbür Müslümana bağlayan bir bağ bulunur. Din endişesından uzak marksist etki altındaki işçilerde bile bu dinsel topluluk (cemaat) duygusu sezilir.

Nedeni, ümmet yapısının İslamda karmaşık bir yapıda oluşundadır. İslam dumanı tüten bir toplumda doğan kişi bu ümmet ruhundan kolay kolay sıyrılamaz. Bunun yanı sıra, İslamm ideolojik yapısı, birinin Tanrıya tümüyle teslim olması şekilindedir. İnsanın Tanrı’ya teslim olmasının yolu şeriata teslimden geçer. Oluşan bir toplumun başında bir yönetici değil, doğrudan Allah’ın kendisi mevcuttur. İslamı kabul eden biri “Sen bizim hükümdarımız” dediğinde Muhammet, ona “Hükümdar Allah’tır ben değil” şekilinde karşılık vermiştir. 1 Böylelikle, bir İslam toplumunda yönetim doğrudan Tanrı’nın yönetimidir. Halkın üzerine gözlerini diken Tanrı’nın egemenliğidir. Tanrı ortak yarar adına çalışan üst gücün adıdır. Kamu hazinesi, Tanrı’nm hazinesi, ordu Tanrının ordusu, kamu personelleri Tanrı’nm personelleridir. İslamm bu özelliği Osmanlı Devleti zamanında en derin biçimde yerleşir. Padişah devletin yöneticisi olduğunca dinin de yöneticisidir. Tanrı’nm yeryüzündeki gölgesidir. Tanrı buyruklarının uygulayıcısıdır. Bundan dolayı ona karşı gelen Tanrı’ya karşı gelmiş sayılır.

Ülkede yaşayan hiç kimsenin can ve mal güvenliği bulunmaz. Bunun yanı sıra, Kur’an günlük gereksinimleri ele alır. Bunları düzenlemeye çalışır, inanca göre, Kur’an son, gelişmiş eksiksiz kitaptır. Muhammet tüm davranışları ile kusursuz insandır. Bu iki temel ilke sonsuza dek geçerlidir. Bu iki ilkenin yanlışlığını düşünmek, tartışmak olası değildir. Bundan dolayı birinin bütün yaşamı boyu davranışlarını bu iki ilkeye göre düzenlemesi gerekir. İslamm çok çeşitli terbiye yönlendirici bir işlevi mevcuttur. Çocuklar İslamm kalıpları içinde terbiye edilecek, yönlendirileceklerdir. Bu noktada İslam’ın başka bir özelliği sözkonusudur: İslam topluluklarda şekil ve kalıplar egemendir, İslam’ın topluluk düzeni, Batı’nm toplum düzeninden kesin çizgilerle ayrılır. Batı toplumlarında değerler mevcuttur, İslam’da ne yapılması gerektiğine kişi vicdanıyla karar veremez, toplum kalıplarına göre yapar. Neyin hayır, neyin şer olduğunu din belirlemiştir. Kişisel seçenekler yok denecek ölçüde azdır. Ne ki, Türk toplumunun kendine özgü bir hiyerarşik düzen ilkesi mevcuttur. Bu Türk halkının bir özelliğidir.

Tarihsel akış içinde böyle bir özellik geliştirilmiştir. Çağlar boyunca içinde yaşadığı yayla ve ordu yaşamı, Türk’te toplumsal bir kumanda ve disiplin düzenini herşeyin üzerine çıkarmıştır. Bu toplumsal vicdanını temsil edecek otorite bir hakan mı olur, bir şef mi olur, bir cami hocası mı olur, yoksa bir kurultay mı olur, mühim değildir. İradesini topluma egemen kılacak bir makam bulunması yeter. O zaman oradan gelecek yasalar, kurallar tüm yaşam düzenini bile değiştirse bunlar, halkın ruhuna bir su gibi basit bir şekilde akar.2 Bu nedenle Türkler, bir topluluk şekilini korudukları, aşamalı (hiyerarşik) düzenlerini korudukları sürece dışa karşı dayanıklı olabilmektedirler. Lakin aşamalı düzenleri bozulduğunda, öbür uluslardan dağınık olmakta ve daha kolay bozulabilmekteler. Kore’de tutsak düşen Türk askerleri aşamalı düzenlerini korudukları ve toplu oldukları sürece tutsaklık yaşamını öbür uluslardan daha kolay sürdürmüşlerdir. Lakin aşamalı düzen bozulunca öbür uluslardan daha dağınık olurlar ve basit bir şekilde beyin yıkanmasına sokulabilirler. Cami sözkonusu otorite boşluğunu doldurur. İslam toplumlarında bireyin kişiliğinin oluşma süreci, Batı’dakine göre çok daha uzundur. Az değişmiş İslam toplumları gibi kaypak bir ortamda büyüyen çocuk büyüme bunalımlarını Batılı çocuğun çözdüğü biçimde çözemez. Çocuğun ulusal kişilik kazanmasına İslam engel olur. Sonuçta ise çocuk ulusal kimlikten fazla dinsel kimlik kazanır. Romancı Kemal Tahir Batı ile Doğu toplumları içindeki bu kimlik bulma olayını şöyle açıklar: “Batıda aile dölyatağı gibi birşey!.

Hayvanlar, nasıl yavrularını, yürüyüp kendi başlarına yaşayacak hâle gelinceye dek bakıyorlar, sonra da onları yuvadan uzaklaştırıyorlarsa, Batı adamı da çocuğuna belli bir yaşa kadar bakıyor. Kişiliğinin oluşmasında bunun tabi ki payı mevcuttur. Ama merhametsiz insan yetişmesinde de elbet etkisi mevcuttur. Doğudaki aile bireylerden oluşuyor, ama bireylerden değişik bir karaktere, bir ayrı bütünlüğe sahip oluyor. Bireylerden birinin başına gelen, bütün aileyi ilgilendirir.

Fuat Bozkurt – Türklerin Dini PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu