PDF

Horst Redeker – Edebiyat Estetiği PDF Oku indir

Horst Redeker – Edebiyat Estetiği PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Horst Redeker – Edebiyat Estetiği kitabını araştırdık. Ayrıca Horst Redeker tarafından kaleme alınan Horst Redeker – Edebiyat Estetiği kitap özetinin yanı sıra, Horst Redeker – Edebiyat Estetiği pdf oku, Horst Redeker – Edebiyat Estetiği yandex, Horst Redeker – Edebiyat Estetiği e-kitap pdf, Horst Redeker – Edebiyat Estetiği PDF Drive, Horst Redeker – Edebiyat Estetiği Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Horst Redeker – Edebiyat Estetiği PDF indir Oku

ülkemizde son senelerda bilimsel maddeci estetik ve sanat ( edebiyat) kuramıyla alakalı yapıtların peşpeşe yayımlanması!, sanata bilimsel yaklaşım hususunda bizlere geniş ufuklar açtığı kadar, bu alanda özgün çalışmalara da kuramsal destek sağlayarak, ortak bilimsel bir estetik ve sanat kuramının oluşturulmasına temellik de etmektedir. Bu açıdan incelediğimizde, Edebiyat Estetiği’nin estetik bilimi içinde bulunan Kagan’ın Estetik ve Sanat’ı ile Zis’in Estetik ‘iyle Pospelov’un Edebiyat Bilimi ile (yine edeoiyat bilimi içinde bulunan) Suçkov’un Gerçekliğin Tarihi içindeki halkayı tamamlayıp bütünlediğini görürüz. Böyle bir şey, estetik ile sanat ( edebiyat) bilimi ve kuramı içindeki bağıntının özgün bir kesişme alanı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bunun kuramsal düzlemde ele alınmayı gerektirecek bir önemi olduğunu sanıyoruz. Nitekim, “Estetikte Gelişmeler” yazısında da belirtmeye çalıştığımız gibi, “estetik düşüncesinde, estetiksel ve sanatsal olanın kavranışına göre birbirinden ayrılan zıt yönelimlerle karşılaşmaktayız … Bunlardan ilki, estetiği yalnızca sanatla sınırlandırmaya, estetiği genel sanat kuramına indirgemeye çalışan klasik felsefi-estetik kaynaklı görüşlerdir … Bir başka yönelim de, estetik ile sanat kuramının iki ayn bilim olduğunu; saıiat kuramının yalnızca sanatsal gelişme ve yaratma yasalarıyla, estetiğin ise yalnızca güzelliğin yasalarıyla ilgilenebileceğini öne sürmektedir. Hiç şüphesiz, estetiği sanat_ kuramıyla bağımlı kılmak veya sanattan yola çıkarak temellendirmeye çalışmak ne denli tekyanlı ve genişletilmesi gereken bir tutumsa, estetik ile sanatı birbirinden ayırmak da o denli yanlış ve kaçınılması gereken bir tutumdur” .2 Dolayısıyla, sanat ( edebiyat) kuramının, estetiğin özsel başlıca bir yanı olduğunu söyleyebiriz; çünkü, “sanat kuramı, bireylerin estetiksel etkinliğinin kendine özgü şekillerine ilişkin olan kuram”dır.3 Burda “estetiksel etkinlik” kavramının, estetik ile sanat içindeki kesişme noktasını oluşturduğunu görmekteyiz. Nitekim, estetik de, “bireylerin estetiksel etkinliğinin bilimi ve kuramı”dır; “estetiksel etkinliğin özsel içeriğiyse, dünyanın güzelliğin yasaları ikaznca şekillendiriVII !işidir”; “nesnel gerçekliğin (doğa ve toplumun) estetiksel ölçülere göre değerlendirilip şekillendirilişi, insanın kendi özsel güçlerini nesnelleştirmesinİ.Il bütünsel bir parçası olup, tüm üretici etkinlik alanlan ile şekillerinde kendini gösterir. Estetiksel değer ölçüleri, insanın gerçeklikle olan etkin ilişkisinin doğrudan doğruya bir anlatımı ve kendini gerçekleştirmesinin bir parçasıdır”. Dolayısıyla, “insanlann gerçeklikle evrensel bir ilişkisi olarak, estetiksel etkinlik, yalnızca sanatlarla sınırlı’” olmayıp, gerçekliğin tüm alanlannda tesirini gösterir ve insanın tüm anlamıyla etkin katkısını içerir”. O halde, “bilim olarak estetik bizlere bu estetiksel etkinliğin yasalannı, farklı şekillerini, gelişim koşullannı ve gelişim ufkunu verir”; hurda, “genel estetik, insanın doğa ve toplumla ilişkisi içindeki genel yaratıcı gücü olarak estetiksel etkinliği inceler”ken, sanat-estetiği, estetiksel etkinliğin özel şekilleri’ni, yani toplumsal yaşam süreçlerinin gelişimi içinde tesirini gösteren sanatlan ele alır”. “Sanatsal biçimde estetiksel etkinlik (üretim ve alımlama), toplumda estetiksel etkinliğin özsel bir yanını oluşturur.

Dolayısıyla, estetik kuramında şu gibi sorunlar önem kazanır: “Dünyanın değişime uğratılmasında, bireysel ve toplumsal yaşam süreçlerinin ileriye doğru götürülmesinde sanatlar ne gibi özel bir rol oynamaktadır? Estetiksel ilişki ile estetiksel değer belirleniminin toplumsal yaşam süreçleri ile kişiliğin gelişmesi ve şekillenişinde ne gibi bir önem taşnnaktadır? Çünkü, “insanlann estetiksel etkinliğinin en mühim ‘konusu’ yine insanın kendisidir”, yani, “nesnel gerçeklikle karşılıklı etkileşim yoluyla insanın özsel güçlerinin kendi içinde gerçekleşmesi, bundan dolayı. sanatlann kendi konusunu oluşturur”.4 O halde, bütün bu yukardaki alıntılardan çıkarsayabildiklerimizi “edebiyat estetiği” içinde toparlamaya çalışırsak, şu sonuçlamalara varabiliriz: 1. Edebiyat estetiği, insanlann estetiksel etkinliğinin edebiyat sanatına özgü şekilinin, yani edebi-estetiksel etkinliğinin bilimi ve kuranndır. Bize bu edebi-estetiksel etkinliğin yasalannı, farklı şekillerini, gelişim yasalannı ve gelişim ufkunu verir. 2. Dolayısıyla, edebiyat estetiği, nesnel gerçekliğin estetiksel ölçülere göre, yani güzelliğin yasalan uyannca tüm edebi-estetiksel etkinlik içinde değerlendirilip şekillendirilişini inceler. vm 3. Başka bir deyişle, edebiyat estetiği, nesnel gerçeklikle karşılıklı etkin etkileşimi yoluyla, insanın kendi özsel güçlerinin gerçekleşmesini kendine konu edinen edebiyatı olduğu kadar, böylesine bir estetiksel etkinliğin kendi bir özel anlatımı olan edebi etkinliği de konu edinir. 4. Yani, edebiyat estetiği, edebi-estetiksel etkinliğin kendi tarihsel-toplumsal somut yasaları ile işlevinden yola çıkarak ve onunla karşılıklı bağıntısı içinde edebiyatı ele alır; edebiyatın yapıca içeriği ile toplumsal işlevi içindeki diyalektiği, sistemsel bir bütünlük içinde işler. 5. Böylelikle, edebi-estetiksel etkinliğin nesnesi olan nesnel gerçekliğin şekillendirilişin, insanın kendini toplumsal praksis içinde gerçekleştirişinin tüm edebi süreçler içinde ne denli gerçekleştiğini inceler; bundan dolayı, edebiyatın bu kendi nesnesi ile kendi öznesi içindeki karşılıklı diyalektik ilişkiyi, somut tarihsel-toplumsal koşullan içinde ele alarak, bunun maddi diyalektik yasalarını ortaya koymaya çalışır. 6. Çünkü, edebi-etkinliğin öznesi olarak: a) edebi üretimin öznesi, edebi ürünün ( ed�biyat yapıtının) öznesi, ve c) edebi alımlamanm öznesinin birlikte ortak bir nesnesi mevcuttur: nesnel gerçeklik (top-. !umsa! praksis).

7. O yüzden, edebiyat estetiği, ne bir üretim (yaratım) estetiği, ne bir yapıt estetiği, ne de bir alımlama estetiği olup, tümünü sistemsel bir bütünlük içinde kuşatır. 8. Böylesine sistemsel bir bütünlük, edebiyat estetiği’nde, edebiyat kuramı ve edebiyat tarihi olarak edebiyat bilimi ile estetik içindeki bütüncül bağı da oluştu_rur. Başka bir deyişle, yukarda sözünü ettiğimiz özne-nesne ilişkisi içinde, edebi-estetiksel etkinliğin gelişimini bize verdiği kadar, bu gelişim içinde “güzelliğin yasalanna göre şekillendirme”nin tarihsel-toplumsal somut varolma tarzı ile özgüllüğünü de verir, edebiyat bilimi ile estetik biliminin özgül kesişme alanım oluşturur. Yani, somut toplumsal-ekonomik oluşumlann tarihi olarak tarih boyunca edebi-estetiksel etkinliğin ayrıntı kısmını ve yasalılıklannı, IX bu nesnel gerçeklik (praksis) ile özneler bütünü içindeki çelişkin diyalektik etkileşim birliği içinde ortaya koyar.

Horst Redeker – Edebiyat Estetiği PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu