PDF

İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt PDF Oku indir

İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt kitabını araştırdık. Ayrıca İmam Rabbani tarafından kaleme alınan İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt kitap özetinin yanı sıra, İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt pdf oku, İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt yandex, İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt e-kitap pdf, İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt PDF Drive, İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt PDF indir Oku

İşte budur, miftah-ı genc-i kadim: Bismillahirrahmanirrahim. Allahü teala, dünya çapında bütün insanlara acıyor. Faideli şeyleri yaratıp, dostu ve düşmanı ayırmadan, herkese gönderiyor. Ahiretde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden tevbe etmiyenlere ihsan ederek, onları afv edecek, Cennete kavuşduracakdır. Her canlıyı yaratan, her varı, her An varlıkda durduran, hepsini korku ve dehşetden koruyan yalnız Odur. Böyle yüce bir Allahın şerefli ismine sığınarak, bu kitabı yazmağa başlıyoruz. Allahü tealaya hamd olsun! Peygamberlerin en üstününe ve Onun temiz Aline ve Ona Eshab olmakla şereflenmişlerin hepsine selamlar ve hayrlı dualar olsun! Tarih boyunca, İmanlılar ile İmansızlar çarpışmakda, kuvvetli, çalışkan olan, galib ve hakim olmakda, inançlarını, düşüncelerini yaymakdadır. Bu çarpışma, harb vAsıtaları ile, döğüşerek olduğu gibi, propaganda ile, neşr yolu ile de yapılmakdadır. Şimdi, ikinci savaş bütün hızı ve kuvveti ile hergün devam etmekdedir. İmansızlar, alçakça ve açıkça iftira etdikleri gibi, müsliman şekline girerek, din adamı görünerek, islAmiyyeti içerden yıkmağa da çalışıyorlar. Kitablı ve kitabsız bu kafirlerin, planlı olarak bir araya getirdikları uydurma kitabları, radyo, televizyon neşriyyatı ve sinema filmleri öte yandan, cahil ve münafık kimselerin, dünyalık ele geçirmek için, ortaya koydukları yanlış, bozuk din kitabları ve kelimeleri de öte yandan, dini, İmAnı yok etmekdedir. Bu ma’nevi yıkıntıyı durdurabilmek için, Ehl-i sünnet Alimlerinin doğru detaylarını yaymakdan başka kurtuluş yolu yokdur. Bunun için, senelerca çalışarak, o büyük Alimlerin kitablarını inceledik. Sonsuz ölüme sürükleyen kalb hastalıklarının ilacı olan kıymetli yazıları toplamağa ve terceme etmeğe uğraşdık. Cenab-ı Hakkın yardımı ve ihsanı ile, birkaç kitab hasıl oldu ve basıldı.

Resulullahın vefatından sonra da, islam düşmanları dine, İmAna insafsızca saldırmışlardı. Allahü teala, Hindistanda, imam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki Serhendiyi “kuddise sirruh” yaratarak, o korkunç akıntıyı, bunun çalışmaları ile durdurmuşdu. Bu yüce imamın mektubları, kitabları, insanları gafletden uyandırdı. Dünyaya ışık saldı. Kendisi 1034 [m. 1624] senesinde Hindistanda vefat etti. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu mektublardan beşyüzotuzaltı mektubu, üç cild halinde toplanarak (MEKTUBAT) kitabı meydana gelmişdir. Büyük Alim, seyyid (Abdülhakim Efendi), (Allahın kitabından ve Resulullahın hadislerinden sonra, islam kitablarının en üstünü, en faidelisi, İmam-ı Rabbaninin Mektubat kitabıdır. Mektubatda bildirilen tesavvufdan, tarikatden ve hakiki mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektubatdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlıyamayız) buyurdu. [Abdülhakim efendinin hal tercemesi (Eshab-ı Kiram) kitabımızda yazılıdır.] Bu kitabdaki mektubların birkaçı arabi, geri kalanların hepsi farisidir. 1392 [m. 1972] senesinde, Pakistanda, Karaşide (Edeb Menzil Said Kompani) de gulam Mustafa han tarafından, üç cildi iki kitab halinde ve haşiyesinde açıklamalar olarak, gayet okunaklı ve nefis basılmışdır. Bu farisi baskının, 1397 [m.

1977] senesinde, İstanbulda, foto-kopisi basdırılmışdır. Muhammed MurAd-i KazAnİ Mekkİ tarafından binüçyüziki 1302 [m. 1884] senesinde arabİye terceme edilerek (Dürer-ül-meknUnAt) adı verilmiş, 1316 [m. 1898] da, Mekke-i mükerremede Mİriyye matba’asında basılmışdır. 1382 [m. 1963] de, İstanbulda da (Hakİkat KitAbevi) tarafından foto-kopisi basılmışdır. Muhammed bin Abdüllah KazAnİ 1352 [m. 1933] de Mekkede vefAt etmişdir. İmAm-ı RabbAnİnin ve oğlu Muhammed Ma’sUmun (MektUbAt) kitAbları MüstekİmzAde SüleymAn efendi tarafından farscadan türkçeye terceme edilip, [1277] hicrİ senesinde İstanbulda taşbasması yapılmışdır. Din ve fen bilgilerinde derin ihtisAsı olan ve çok sayıda, çok kıymetli eserleri ile meşhUr olan muhterem Hüseyn Hilmi Işık da, (MektUbAt)ın birinci cildini fArisİden türkçeye terceme etmiş, (Müjdeci MektUblar) ismi verilerek 1968 de İstanbulda basılmışdır. TArİh incelenirse, kitAblı ve kitAbsız bütün islAm düşmanlarının ve müslimAn ismini taşıyan cAhil ve sapıkların (Ehl-i sünnet) Alimlerinin kitAblarına çamur atmağa, bu doğru yolun detaylarını çürütmeğe, yok etmeğe saldırdıkları hemen görülür. Bir tarafdan da, din cAhili münAfıkların, dünyA çıkarları için, tarİkatcılık yapdıkları görülüyor. Temiz gençleri, şehİd evlAdlarını bu alçakça saldırılardan korumak, onlara se’Adet ve kurtuluş yolunu göstermek ve tarİkatcıların tuzaklarına düşmemeleri için, (MektUbAt) kitAbının hepsini, fArisİden türkçeye terceme edip, basdırarak, kıymetli okuyucularımıza sunmağı lüzUmlu gördük. Bunun için MüstekİmzAdenin tercemesini ele aldık. Ehl-i sündoğru detaylarını ve çok ince ve derin yazılmış olan tesavvuf ma’rifetlerini kolay anlaşılacak açık sözcüklerle yazdık.

[1] Ba’zı yerleri iyi açıklıyabilmek için, başka kaynaklardan eklemeler yapdık. Bu eklemeleri ve te’vİlleri bir köşeli parantez [ ] içine yazarak, (MektUbAt)dan ayrı olduklarını bel i etdik. Birinci cilddeki üçyüzonüç mektUbdan, başdan yirmibirini mürşidine yazarak tesavvuf yolunda rastladığı müşkil eri sormakdadır. Bunları iyi anlayamadığımız için, diğer mektUbların baskısı yapılarak, kıymetli gençlerin istifAdelerine sunuldu. İşbu (Müjdeci MektUblar Tercemesi) kitAbında, İmAn ve tesavvuf bilgilerine ağırlık verilmişdir. Bu kitAbı dikkat ile okuyan tAli’li bir kimse, kAmil bir İmAn ve güzel ahlAk sAhibi olur. Tesavvufu, hakİkİ tarİkati anlıyarak, sahte tarİkatcılara aldanmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sel em”, (KAmil mü’min, eli ile, dili ile, mahlUklara zararı dokunmıyan kimsedir) buyurdu. Derin Alim seyyid Abdülhakİm efendi “rahmetullahi aleyh” de, (ErRiyAdut-tesavvufiyye) kitAbında, (Tesavvuf, tarİkat, kötü huyların hepsinden kurtulmak, iyi huyların hepsine kavuşmakdır) demekdedir. Görülüyor ki, bu kitAbımız, insanları zararsız ve iyi huylu yapmak için yazılmışdır. Bu kitAbı anlıyan ve uyan insan, Allahü teAlAnın emrlerine ve devletin kanUnlarına itA’at eder. İslAm dİni, hükUmete isyAn etmeği, kanUnlara karşı gelmeği, fitne çıkarmağı şiddetle yasak etmiş, bu hususta hiçbir özr kabUl etmemişdir. Seyyid Kutbun ve MevdUdİnin ihtilAlci, bölücü kitAblarına ve boş kafalarından yazdıkları uydurma fetvAlarına aldanmamalı, fitne çıkarmamalıdır. MüslimAn, vatanına, milletine fAideli olur. Vatandaşların aynı hak ve hürriyyetlere mAlik olduklarını bilir.

Kendini kimseden üstün görmez. RAhat ve huzUr içinde yaşadığı azİz vatanını, mil etini ve bayrağını çok sever. Herkese iyilik eder. Bölücülük yapmaz. Gayrı müslimlere, başka dinden, başka mezhebden olanlara, turistlere, yabancı tüccArlara, müsAfirlere de hiç kötülük yapmaz. MüslimAnların güzel huylu, iyi insanlar olduklarını, güler yüzü ile, tatlı kelimeleri ile ve iyi hareketleri ile, bütün dünyAya tanıtır. Herkesin seve seve müslimAn olmalarına sebeb olur. Kötülük yapanlara nasİhat verir. Kimseye hİle, hıyAnet yapmaz. DevAmlı çalışır. HalAl kazanır. Kimsenin hakkına dokunmaz. Vergilerini, borçlarını vaktinde öder. Bunu, Allah da sever, kullar da sever. Çalışarak halAl para kazanmanın lAzım ve çok sevAb olduğu (MekAtİb-i şerİfe)nin seksensekizinci mektUbu sonunda uzun yazılıdır.

Bu mektUb, (Se’Adet-i Ebediyye) ikinci kısm sonundadır. Allahü teAlA, bütün insanları, imAm-ı RabbAnİ hazretlerinin yazılarından ve ruhaniyyetinden feyz alarak, küfrden ve sapık inanışlardan korusun! (Ehl-i sünnet) Alimlerinin, Resulullahdan alarak bizlere ulaşdırdıkları, biricik kurtuluş yoluna kavuşdursun! Amin. Bugün, müslimanlar üç fırkaya ayrılmışdır. Birincisi, Eshab-ı kiramın yolunda olan hakiki müslimanlardır. Bunlara (Ehl-i sünnet) ve (Sünnİ) denir. İkincisi (Şİ’İ), üçüncü fırka (Vehhabi)lerdir. Bu ikisine (Fırka-i mel’Une) denir. Çünki bunların müslimanlara müşrik dedikleri (KıyAmet ve Ahıret) kitabımızda yazılıdır. Müslimanları bu üç fırkaya parçalayan, yehudilerle ingilizlerdir. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, Cehenneme gidecekdir. Her mü’min, nefsini tezkiye için, ya’ni nefsin yaratılışında mevcud olan küfrü ve günahları tenmizlemek için, her zeman çok (LA ilAhe illallah) okumalı ve nefsden ve şeytAndan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı, bozuk kitAblardan gelen küfr ve günahlardan kalbini tasfiye için, kurtulmak için (Estagfirullah) okumalıdır. İslAmiyyete uyanın duaları muhakkak kabul olur. Nemaz kılmıyanın, açık kadınlara bakanın ve haram yiyip içenin, islamiyyete uymadığı anlaşılır. Bunun düAları kabul olmaz.

İmam Rabbani – Mektubat-ı Rabbani I. Cilt PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu