PDF

İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama PDF Oku indir

İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama kitabını araştırdık. Ayrıca İzzet Bozkurt tarafından kaleme alınan İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama kitap özetinin yanı sıra, İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama pdf oku, İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama yandex, İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama e-kitap pdf, İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama PDF Drive, İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama PDF indir Oku

Pazarlama iletişimindeki yeni bütün yaklaşımlar; kitlesel pazarlama ve diğer pazarlama yaklaşımlarının 90’lı senelerdaki etkisizliğine, bir farklı olarak geliştirilmiş ve günümüz pazarlarında başarılı olabilmek için zorunluluk haline gelmiş uygulamaları kapsamaktadır. Elinizdeki kitap, pazarlama ve iletişimin zorunlu birlikteliğini tarihsel bir çerçevede ele almaktadır. Bu çalışma, pazarlama ile iletişimin evliliği, marka ve tüketici davranışlarını, klasik pazarlamanın yetersiz kaldığı alanları, iletişim unsurunun pazarlama sürecinde oynadığı hayati misyonu irdelenmektedir. Bu amaçla klasik pazarlama iletişiminin satış ve tutundurma çalışmaları kapsamı içinde yer verdiği iletişim öğesinin, pazarlama planlarının tam merkezinde bulunması gerektiği gerçeği bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada; pazarlama iletişiminde kullanılan yeni yaklaşımların, tüketici-satın alma karar sürecinde hangi aşamalarda ne tür işlevler gördüğü açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin müşteri olarak tanımlandığı ve tüm pazarlama planlarının merkezine oturtulduğu bu yaklaşım, tüketiciyi satın almaya doğru davranışsal olarak harekete geçiren ve müşteri sadakati sağlayan bir temele dayanmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi, sponsorluk, ürün halkla ilişkileri veya pazarlama odaklı halkla ilişkiler olarak tanımlanan yeni boyut, fuarcılık, kişisel satış, veri pazarlaması, ilişki pazarlaması, event pazarlaması, olay yönetimi, yeni reklam stratejilerinin tüketicilerin satın alma karar süreçlerindeki işlevleri geniş bir şekilde bir biçimde incelenmeye çalışılmıştır. Pazarlama faaliyetlerindeki köklü değişim ve çözüm, iletişim öğesinin temel bir girdi ve çıktı olarak işlendiği bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına varılması ile sağlamıştır. İletişimi pazarlamanın merkezine yerleştiren ve değişimi sağlayan süreci oluşturan nedenler içinde; pazardaki güç dengelerinin tüketiciler lehine değişimi, Yoğun olarak yaşanan rekabet olgusu, global ekonominin git gide artan etkisi, tüketici eğilimlerindeki değişim ve bilinç artışı, teknolojik alandaki bi hayli hızlı gelişme, geleneksel reklam uygulamalarının tüketiciler üzerindeki azalan etkisi ve git gide artan maliyetleri, reklam verenlerin değişen beklentileri ve müşteriler ile birebir pazarlama, bundan dolayı iletişim sağlamayı olabilecek kılan veri tabanı oluşturma ve saklama kolaylığı ile ucuzlayan maliyetler bulunmaktadır. Klasik pazarlama anlayışının temel formülü, 4P olarak adlandırılan (mal, fiyat, sevkiyat ve promosyon) pazarlama karması elemanları ile pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine dayanmaktaydı. Lakin zamanla bu formüle yeni birtakım eklemelerin yapılması gerekliliği yaşandı. Klasik pazarlama anlayışı terk edilerek mevcut pazarlama karmasının elemanlarına iletişim temelli bazı eklemeler yapıldı. Yapılan bu eklemelerle pazarlamanın temel formülü sayılan “dört P”, beş, altı, yedi, hatta sekiz “P” olarak kullanılmaya başlandı (Power, Public Relations, Protection of Environment, Politics vb.). Mevcut pazarlama poblemlerina tarihsel süreç içinde geçici de olsa çözümler aranmıştır.

1980’li senelerdan bu yana iyice hissedilmeye başlanan yoğun rekabet, teknolojik gelişmeler ve globalleşme, pazarlama alanında da kendi enerjiklerini yaratmıştır. Bu dönemin en genel kişiliğistiği, kitlesel iletişim ve pazarlama metotlarınin geçersizliği ile büyük markalar yaratarak büyük pazar paylarını elde tutmanın eskisine oranla hemen hemen imkansızlaşmasıdır. Günümüz pazarlama faaliyetlerinin merkezinde, iletişim temel bir unsur ve değer olarak bulunmaktadır. Müşteri odaklı pazarlama düşüncesi, tüketiciler nezdinde farklı olunmayı, marka bilinirliğini ve marka sadakatini sağlama özelliğini taşımaktadır. Bu da, pazarlama alanında tüketiciler ile çift yönlü; tüketicinin de katılabileceği uzun süreli iletişim süreçleri oluşturma gereksinimini doğurmuştur. Pazarlama iletişimindeki yeni yaklaşımları; pazarlama iletişiminin bütün unsurlarıyla olduğu ve örgütlerin ürettiği ürün veya hizmetler ile alakalı her kararın, müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunun da düşünülerek alınması ve bu farklı kararların bir disiplin içinde orkestra edilerek, stratejik olarak planlanması ve sinerji yaratılması süreci olarak tanımlayabiliriz. Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış promosyonları, satış noktası iletişim materyalleri, direkt postalama, doğrudan satış, çeşitli sponsorluklar ve ticari fuarlar gibi her bir diğerideğişik bir iletişim disiplini olan bütün bu çalışmaların bir sinerji yaratma hususunda orkestra edilmesi ve tek bir konsept yaratma amacı ile planlanması bütünleşmenin temel özelliğidir. Yine yukarıdaki bütün bu iletişim unsurlarını, pazarlama karması elemanları ile uyumlaştıran ve işletmenin tek ses ve tek bir görüntü sergilemesi, işletmenin iç ve dış çevresi ile olan bütün iletişim çalışmalarının aynı ses ve görüntüyü paylaşabilmeleri için stratejik olarak planlanması ve bütün bu çabaların stratejik olarak yönetilmesi gerekmektedir. MediaCat yayınları tarafından yayına giren “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” kitabımdan sonra, daha uygulamaveyayalı ve pazarlama iletişiminin işleyişinin kavranmasına yardımcı bulunacağını düşündüğüm bu çalışmanın tamamlanmasında bana yardımlarını esirgemeyen ve ileride iyi birer akademisyen olacaklarına inandığım asistanlarım Nilüfer Türksoy ve Burcu Akay’a sonsuz teşekkürler…

İzzet Bozkurt – İletişim Odaklı Pazarlama PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu