PDF

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye PDF Oku indir

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye kitabını araştırdık. Ayrıca Korkut Boratav tarafından kaleme alınan Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye kitap özetinin yanı sıra, Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye pdf oku, Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye yandex, Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye e-kitap pdf, Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye PDF Drive, Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye PDF indir Oku

Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, 1973 ile 2009 içinde yayımlanmış makale ve yazılarımdan; iki kitabımın bazı kesimlerinden; söyleşi ve konuşma metinlerinden bir araya gelen bir derlemedir. Derlemede, “teknik” sayılabilecek iktisat metinleriyle “Türkiye’nin ve dünyanın hali” üzerindeki konuşmalar, söyleşiler; saf kuramsal çalışmalarla nicel ağırlık taşıyan araştırmalar yan yana yer alıyor. Bu değişiklik, dört ana başlık ve bölüm altında topladığım konulara, tema’lara da yansımış durumdadır. Bu yaygın, hatta “dağınık” yelpazenin, çok değişik ilgi alanlarına, uzmanlıklara dağılan okur çeşitliliğine hitap edebilmek avantajı içerdiğini bekliyorum. Bu derlemenin ilk sayfadan başlanarak okunması gerekmiyor; hatta bunu tavsiye de etmiyorum. Bu bakımdan dört ana bölümün içerikleri üzerinde kısa bir gezinti yaparak okurlara bir yol haritası sunmayı yararlı görüyorum. *** Bölüm I, “Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi” başlığı altında topladığım on bir metinden oluşuyor. Bunları iki alt kesime ayırabiliriz. Birincisi “emperyalizmin ideolojisi” diye adlandırılabilecek bir akımın eleştirisinden oluşuyor. Dünyamızı, emperyalizm kavramını kullanmadan çözümlemenin, anlamanın olabilecek olmadığını düşünüyorum. Sömürü, artık aktarımı ve bağımlılık ilişkilerine dayanan emperyalizm çözümlemeleri yerine, “aynı geminin yolcuları olan; kader birliği yapan; karşılıklı bağımlılıklar içeren” öğelerden bir araya gelen (ve yakın günlerde “küreselleşme” terimi altında toplanan) bir dünya algılaması yerleştirmek için yoğun çaba harcanmış; yüksek düzeyde düşünsel, akademik, kurumsal kaynak bu hedefe tahsis edilmiştir. Böylelikle oluşturulan “emperyalizmin ideolojisi”ne dönük eleştirilerim, ilk dört metinde yoğunlaşmıştır. Lakin, bu eleştirel çizginin bölümün sonraki metinlerinde de somut incelemelerle birlikte sürdürüldüğü; hatta farklı zamanlarda diğer bölümlerde de olduğu dikkati çekecektir. İlk bölümde bulunan diğer metinler, “dünya ekonomisi” başlığı altında düşünülebilir. Hepsi, dünya ekonomisinin farklı öğelerini, alanlarını, dönemlerini, ilişkilerini emperyalist bir sistemin bütünlüğüne bakarak incelemekte, tartışmaktadır.

Sistemin metropolü ile çevresi içinde ticaret ilişkileri, uzmanlaşma, rekabet gücü, sermaye hareketleri, asimetrik, dalgalı, krizli gelişme doğrultuları, artık aktarımı, çevreye taşınan neoliberal politikalar, bunlara karşı mücadele gündemi… Bu metinler, çeşitli somut örnekler, sorunlar, olgular içinde bunları ele almaktadır. “Marksist Kuram ve Sınıflar” başlığını taşıyan Bölüm II’de de on bir metin yer alıyor. Kendimi, politik iktisat geleneğinin Marksist kanadına mensup bir sosyal bilimci olarak tanımlıyorum. Akademik mesleğe geçtikten sonra 1962’de yayımlanan ilk çalışmamdan bu yana Marksizmin kuramsal çerçevesinin tüm incelemelerimde farklı boyutlarda, tarzlarda içselleştirildiğini; araştırma gündemimi tespit ettiğini; en azından kuvvetle etkilediğini söyleyebilirim. Bu saptamam, Marx’a ve onun seyircilerine tek bir referans içermeyen incelemelerimin hepsi için de esas olarak geçerlidir. Bu anlamdaki içselleştirmenin başarı derecesinin; zaman içinde bu doğrultudaki gelişim çizgimin değerlendirilmesi bana düşmez. Buna karşılık, bazı çalışmalarımda Marksizmin kuramsal poblemlerinı doğrudan doğruya ele aldım. 1984-1986 içinde Zimbabwe’de oluşturduğum Ekonomi Politik ders notları, bu doğrultuda bir sentez oluşturmayı amacında olan (fakat, ardından yayına dönüştüremediğim) bir çalışmaydı. Bu bölümdeki metinler bu tür incelemelerden oluşmuştur. Marksizmin, sosyalizmin, devrimci mücadeleler tarihinin uzun bir zaman dilimi boyunca, siyasi önderlerin bir bölümü bunun yanı sıra mühim kuramcılar olarak da öne çıktılar. Bu özellikleri taşıyan iki ünlü Marksist (Rosa Luxemburg ve Mao Zedong) bu bölümün ilk iki çalışmasında inceleniyor. Bunları, “Marksizmin sosyal bilimler içindeki yeri”ni tartışan bir konuşma metni izliyor. Toplumsal sınıflar Marksist kuramın ileri gelen yapı taşlarından biridir. Sonraki altı metin, sınıf çözümlemesinin kuramsal dayanaklarını, üretim ilişkileri kavramından başlayarak ortaya koymakta; Türkiye’nin geçmişinde ve bugününde sınıf-devlet ilişkilerini tartışmakta; Türkiye tarımının temel üretim ilişkisini oluşturan ufak meta üretiminde (piyasa için üretim yapan ufak üreticilikte) geçerli olan bölüşüm kategorilerini ve onu içeren ve kuşatan sınıflaşmayı çözümlemektedir. Bölümün son iki çalışması doğrudan doğruya Marksist değer kuramıyla ilişkili bazı poblemleri, senaryoları tartışmaktadır.

“Sosyalizm ve Sol Siyaset” başlığı taşıyan Bölüm III sekiz metin içeriyor. Bunlardan ilk dördü doğrudan doğruya sosyalizmin poblemlerinı; geçmişini, geleceğini ve “reel sosyalizm” olarak adlandırılan tarihsel deneyimin bir bilançosunu içeriyor. 1964’ü izleyen senelerda, SSCB ve Doğu Avrupa’daki sosyalist ekonomilerin poblemleri üzerinde çalıştım. Bu çalışmaların sonuçlarını, bu derlemede bir bölümünden aktarmalar yaptığım, Sosyalist Planlamada Gelişmeler başlıklı kitapta (1973) yayımladım. Önemli öğeler içerdiğini düşünmeme rağmen, bu alandaki katkılarımı “reel sosyalizm”in tarihe karışmasından sonra yeniden yayımlamaktan kaçındım. Kapitalizmin yeni bir bunalım dalgası içine sürüklenmesi, sosyalizmin tarihsel bilançosunun olumlu, olumsuz tüm dersleriyle yeni baştan değerlendirilmesini gündeme getiriyor. Sözü geçen metinler, bundan dolayı işlevsel görülebilir. Türkiye sosyalizminin taktik ve strateji poblemleri üzerinde öneriler oluşturma yetkisi, tabi ki sol siyasetin örgütlerine, öncü kadrolarına düşer. Lakin, toplumumuzun yüz yüze kaldığı çeşitli politik, sosyal ve iktisadi seçenekleri Türkiye halkının, emekçi sınıfların çıkarları yönünden tartışmak, değerlendirmek solda bulunan herkesin görevidir. Bu doğrultuda kaleme aldığım çalışmalardan ve konuşmalardan bir araya gelen dört metin bu bölümün ikinci yarısını oluşturuyor. Buralardaki değerlendirmelerin, güncel poblemleri aşan özellikler de taşıyabileceğini düşünüyorum. Bölüm IV, Türkiye ekonomisi üzerinde odaklanan on bir metinden oluşuyor. Ekonominin durumunu değerlendirirken; özellikle iktisat politikalarını, sonuçlarıyla birlikte tartışırken, Türkiye halkının gönencini tespit eden bölüşüm, büyüme, bağımlılık ölçütleri, bu çalışmaların ortak perspektifini de oluşturmaktadır. Bu bölümdeki metinler, yayımlanma tarihi yönünden değil; kapsanan dönem yönünden, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisat tarihine ilişkin bir panorama da oluşturuyor. Cumhuriyet’in ilk on altı yılına (1923-1939) odaklanan ilk çalışmayı; savaş senelerını, 1960-1980 döneminin “popülizmi”ni ve sonrasını; neoliberal dönemin AKP’li senelera kadar uzanan çeşitli aşamalarını, yansımalarını ve son krize 2009’dan bakışları inceleyen metinler izlemektedir.

Bu metinlerin kronolojik okunmasıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca iktisat politikası ve stratejisi gündemlerinin (birkaç “niteliksel kopuş” içeren) evrimi de izlenmiş olacaktır. Büyük Buhran koşullarının sanayileşme ve sermaye birikimi için yarattığı sorunlar ve fırsatlarla başlayan bir tarih panoraması; seksen yıl sonra yeni bir ülkeler arası krizin etkisi altında debelenen (ve sıcak, serin dış kaynak girişleriyle günü kurtarmaya çalışan) bir başka Türkiye tablosuyla noktalanmaktadır.

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu