PDF

Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid PDF Oku indir

Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid kitabını araştırdık. Ayrıca Mevlana Halid tarafından kaleme alınan Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid kitap özetinin yanı sıra, Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid pdf oku, Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid yandex, Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid e-kitap pdf, Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid PDF Drive, Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid PDF indir Oku

Mevlana Halid (k.s.) bu mektubu Nebiler ve Rasuller (a.s)’in efendisi, Hz. Peygamber Efendimiz (a.s)’e göndermiştir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Günahkar kul, nefsine zulmeden, yarın başına ne geleceğini bilmeyen ve dünkü yaptığını unutmaya gayret eden Halid’in (ks) arzuhalidir. Saadet dairesinin merkezi, bütün yaratıkların yaratılma sebebi, Makam-ı Mahmut sahibi, kerem ve mertliğin kaynağı nebiler ve mürsellerin Efendisi, aleme rahmet olarak gönderilen, kıyamet gününde yüzleri elleri ve ayakları parlayanların önderi, Haşimi, Ebtahi, Yesribi, Arabi, Kureyşi olan yüce Peygamberin (a.s) eşiğinedir. O’na, aline ve ashabına, her sabah ve akşam, Allah Teâlâ’nın bütün mahlukatı miktarınca salat ve selamların en efdali olsun. Muhakkak ki bu miskin ve yoksul olan kul ve boynunu eğmiş, hakir olan mücrim, gün be gün kaymalar içindedir. Kavim, kavim halkın günahlarını yüklenmeye devam eder. Hepsinin terkine muvaffak olamaz ki, değil ayaklarıyla, baş üzere, çölleri katlayıp, o yüce hazrete gelebilsin. Ne göz alıcı ve yüce sünnetinizi yaşatmak ve açık şeriatınıza uymaya yardım eder, ne de zulmü terk etmeye ve adalet sergisini sermeye hazırlanır ki; bunun için mahluklar rahat etsin, her şeyi kontrol eden Rabbimiz (cc) razı olsun ve O yüce cenab da (a.

s) bununla sevinsin. Her iki ayağı şişmekten şikayet edenin, Terk ettim sünnetini, geceleri ihya edenin. Allah Teâlâ’nın hukukuna karşı yapmış olduğu kusurlardan dolayı ona yazıklar olsun!… Allah’ın yardımı olmadan günahlardan dönmeye ve taat yapmaya güç yoktur. Senin cenabından başka halimin kötülüğünü kime şikayet edeyim? İçinde olduğum ızdırabı kime arzedeyim? Sen Allah’ın kullara halifesi ve yaratılanları doğru yola hidayet edicisin. Şaşkın kalanın yardımına koşup, irşad ederek doğru yola götüren mürşid sensin. Çaresiz kalanların yardımcısı ve muradına erdiricisin. Zat-ı alinizden istirhamım, beni bu tehlikeli çukurlardan kurtarıp yüzümü ihlas ile Hicaz topraklarına yönelt. “Kim ki Cehennemden uzaklaşıp Cennete girerse, o fevz ve felaha ermiştir.” (Al-i İmran 185) Adalet ve insaf et, (bana uyan mü’minlere) rahmet kanadını indir. İtidal yolda gidebilmem için, bidatlardan ve sapıklıklardan kurtulmam için bana yardım eyle! İmdadıma gel; yoksa gerçekte ben kıyamet gününde Rabbimin huzurunda zilletten dolayı başımı yere eğerim. Pişmanlığın fayda vermediği zamanda da yakınen pişman bulunacağım. Yüce Allah size,kardeşleriniz olan peygamberlere, alinize ve ashabınıza her konuşmamızın başında ve sonunda salat eylesin! 3. MEKTUP Mevlana Halid (ks) bu mektubu Şeyh Mahmut Sahib (ks)’e göndermiştir. Yüce Allah (cc) feyz ve sırlarını üzerimize yağdırsın. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah (cc)’a mahsustur. Salat-u selam Resullerin efendisine, alinin ve ashabının üzerine olsun. Peygamber Efendimiz (a.s.)’ın berzah aleminde nerede olduğu, dünya çapında olduğu gibi cismiyle birlikte olup olmadığı, en yüce makamda mı yoksa yukarıdaki durumların dışında başka bir halde mi olduğu ile ilgili, yanınızda bulunan alimler arasına, ihtilaf yaşandığini bildiren mektubunuz bize ulaştı. Mektubunuzda 2 gerçeğin ne olduğunu bildirmemi bu miskin kuldan istemişsiniz. Allahu Teâlâ’nın yardımını dileyerek şöyle deriz: Bu husustaki edep şudur; Peygamberler (a.s)’in ruhları için belli bir yer tayin edilemez. Göklerde, yerlerde ve imkan aleminde hiçbir mekanın umumi olarak bütün Peygamberlerden (a.s) ve özellikle onların efendisi ve sonuncusu olan Peygamberimiz’in (a.s) himmetinden boşkalmıyacağına itikad etmelidir. Onların diri ve cesetlerinin de kabirlerinde olduğuna inanmalıdır. Onların kabir yaşamındaki dirilikleri, şehitlerin diriliklerinden daha üstündür. Allah (c.c)’a taatle lezzet bularak namaz kılarlar, hacc ederler, telbiye söylerler, Kur’an-ı Kerim okur ve zikrederler.

Cenab-ı Allah (c.c), yaptıkları taatlerden dolayı onların faziletlerini artırır… Onların kabir yaşamı dünya yaşamındaki ruhun cisimle birlikte olması gibi kesinlik arzetmez. Lakin öyle de olabilir. Bilindiği gibi cismin ruhsuz da yaşamı ihtimal içerisindedir. Su kanmak için, yemek doymak için adet üzere birer nedendir. Ehl-i Sünnete göre, ruh da hayat için böyle bir nedendir. Zahirde onsuz olmaz fakat hakiki neden değildir. Öyleyse Allah (c.c), her şeyi nedensiz de yaratmaya kadirdir. Bunun gibi peygamberlerin ruhları cesetlerinde olarak kabirde olabilecekleri gibi aynı biçimde, mülk ve melekut aleminde seyredip, müthiş bir durumda Allah (c.c)’ın dilediği yerlerde dolaşıp, istaçıkladıkten sonra tekrar kabirlerine dönmeleri de olabilecekdür. Önce dile getirdiğimiz gibi cesetlerini kabirde bırakarak ruhlarıyla diledikleri yere gitmeleri caizdir. Onların ruhlarının alayı illiyyinde, refik-i alada, firdevsde yahut başka bir yerde olmaları, buralarda devamlı durmalarını gerktirmez. Zira onların ruhlarının bir halden başka bir hale geçmesi, bir yerden başka bir yere gitmeleri olabilecekdür. Ruh cesetten başka bir detaya sahip olabilir.

Hem refik-i ala da hem de bedenle bitişik durumda bulunabilir. Cesede selam verildiğinde, ruh kendi makamında olduğu halde o selamı alabilir. İbnu Kayyım El-Cevzi ‘Ruh’ adlı kitabında böyle söylemiştir. Hafız es-Suyuti ‘Münceli’ kitabında bunu kabul etmiştir… Mektubumuzun sonu siz değerli okurlarımıza selam olsun, ey gözümüzün nuru… 4. MEKTUP Mevlana Halid k.s. bu mektubu Yüce Osmanlı Devlet-i Aliyesinin merkezinde bulunan büyük halifelerine göndermiştir. Allah c.c. nurlarını bizede akıtsın. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla, Hamd Allah’a mahsustur. O bize kafidir. Salat-u selam Allah’ın seçtiği kullar üzerine olsun. Allah’tan şiddetli aşkı talep eden yoksul kul Halid’den k.s.

, ulu hilafet merkezinde ikamet eden, ihlas ve kerem sahibi kardeşlerine. Allah c.c. saltanat merkezi istanbul’u hainlerin hilelerinden korusun. Allah’ın yardımı; orasını ve tüm İslam beldelerini himaye eden padişaha kıyamete kadar devam etsin! Hepinize kamil selam, hürmet ve ikram. Zatınızın sıhhatine yorumlanan mektubunuz geldi. Münkirlerin devamlı sıkıştırmalarına rağmen aydınlık ve yüce tarikattaki sebatınız bizi sevindirdi. Defalarca Allah’a hamd ettim. Hakk’el-yakin sırlarından gafil olan bazı kimselerin rabıtayı bid’at saydıkları ve rabıtanın aslının, hakikatinin olmadığına itikat ettiklerine dair söylentiler bize kadar ulaştı. Hayır, öyle değildir. Hakikatte rabıta, yüce Nakşibendi tarikatının esaslarından büyük bir esastır. Hatta kitab-ı aziz ve sünnet-i resule yapışmaktan sonra Allah-ü Teala’ya vasıl olmanın en büyük sebebi rabıtadır. Hatta Nakşibendi sadatının bir kısmı terbiye ve talimde yalnız onunla yetinirdi. Bazısı da rabıtadan başkasını da emrederdi. Bunun yanında fena fillahın başlangıcı olan, fena fişşeyhe giden yolların en kısasının rabıta olduğunu kesinlikle söylerlerdi.

3 Sadatımızın bir kısmı rabıtayı yüce Allah’ın c.c.; “Ey iman edenler, Allahtan korkunuz ve sadıklarla birlikte olunuz” (Tevbe 119) mealindeki kavl- i celilesiyle isbat ederdi. Sadatımızın ulularından Şeyh Hace Ubeydullah Ahrar k.s.’ın sözünün hülasası şudur; “Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın c.c. kelamındaki sadıklarla birlikte olmak emri zahiri yahut manevi birlikteliği gerektirir. Manen birlikte olmak ise rabıta ile tefsir edilmiştir.” Rabıta ise ehlinin nezdinde ünlü olup, Reşahat adlı kitapta tafsilatlıca yazılmıştır. Sanırım ki: Rabıtayı inkar edenler onun ıstılahtaki manasının ne olduğunu düşünmüyorlar. Şayet düşünselerdi rabıtayı inkar etmezlerdi. Rabıta: Tarikatta müridin, kamil ve fenafillah makamında bulunan şeyhinin ruhaniyetinden medet istemesidir. Şeyhin suretini düşünmek edep ve terbiyeyi muhafaza ettirir. Müridin şeyhinin yanında hazır olduğunu düşünmesi feyz alabilmesini sağlar.

Huzuru ve nuru tamamlanır. Bu rabıta sebebiyle mürid, kötü ve çirkin işlerden uzaklaşır. Bunları, alnında Cenab-ı Allah’ın sapık olarak yazdığı, gazap ve mahrum olmakla damgaladığından başkası inkar edemez. Rabıtayı inkar eden kimse evliyaya inanıyorsa, onların kelimelerini dinlemelidir. Veliler, rabıtanın güzel ve faydasının çok olduğunu söylemişlerdir. Hatta bu hususta görüş birliği etmişlerdir. Onların k.s. kudsi sözcüklerini araştırıp, hoş sohbetlerinin kokusunu koklayanlara bunlar gizli değildir. Şayet rabıtayı inkar eden birinin, velilere itikadı yoksa, şeriat imamlarının, usul-u fıkıh ile furu-u fıkıh ilminin üstadlarının kelimelerine itikat etmesi lazımdır. Dört hak mezhepten imamlar açıkça yahut imaen rabıtadan bahsetmişlerdir. Onların rh.a dile getirdiklerinin bir kısmını burada zikredip, yerlerini de göstereceğim. Ta ki kalbinde hastalık bulunmayan bireyler oralara müracaat etsinler.Nefsani arzularına uyarak velileri inkar etmesinler.

En doğru yola hidayet eden Allahü Tealadan tevfik dileyerek derimki: Cenab-ı Hakk’ın: “Şayet Yusuf (a.s) Rabbinin burhanını görmeseydi.” (Yusuf/24) mealindeki ayeti celilenin tefsirinde, ruhani tasarruf ve imdada işaret olduğunu, müfessirlerin çoğu açıkça söylemişlerdir. Müfessirlerin çoğunluğuyla aynı görüşte olanlardan bir diğeride ‘keşşaf’ tefsirinin sahibidir. Bu zat Zamahşeri mu’tezili olmakla birlikte der ki: “Ayetteki ‘burhan’ kelimesi şöyle tefsir edilmiştir.: Yusuf a.s kadına yaklaşmak isterken ‘sakın, sakın’ diye bir ses işitti.

Mektubat-i Mevlana Halid – Mevlana Halid PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu