PDF

Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet PDF Oku indir

Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet kitabını araştırdık. Ayrıca Mouni Sadhu tarafından kaleme alınan Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet kitap özetinin yanı sıra, Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet pdf oku, Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet yandex, Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet e-kitap pdf, Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet PDF Drive, Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet PDF indir Oku

Hayat şartlarını ve statüsünü yükseltmek için zihinsel güçlerini geliştirmek isteyen ve inanç hususunda pek emin olmayan bireyler (örneğin agnostikler). Bu bireyler için bu kitabın yalnızca III. Kısım’daki uygulamalı alıştırmalar, I. ve II. Kısım’daki açıklamalar ilgi çekici olacaktır. Yedi çift alıştırmanın ilerisine gitmek zorunda değildir. Bu kitap zihinsel konsantrasyon ve meditasyonla alakalı mevcut bir çok teorik çalışma ile zihinsel güçlerin gündelik hayata genel uygulanması içindeki boşluğu kapatmak için yazılmıştır. Bu konularla alakalı geniş literatür zihin kontrolü geliştirirken nelerin yapılıp nelerin yerine getirilmemesi gerektiği hususunda sayısız ‘emir’ verir. Lakin “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi kaçınılmaz sorulara pratik yanıtlarla alakalı en mühim ve gerekli öğütleri basit bir şekilde bulamazsanız. * Bakınız Kybalion önsöz, Atkinson kitabın üç yazarlarından biri olduğu farz edilmektedir. K.M. Yarım asırdan önce doğuştan yeteneklere ve bir çok deneyime sahip bir Amerikalı, Yogi Ramaçaraka takma adıyla yazan William Walker Atkinson* Doğu Felsefesi ve Yoga ile ilgili, bilinçli ve bilgece bir tavırla kendi “Eklektik Yöntem”ine dayandırdığı bir dizi çok yararlı kitaplar yayınlamıştır. Belli başlı eserlerinin isimleri şunlardan oluşmaktadır: Hatha Yoga, Raja Yoga, Jnani Yoga, Fo urteen Lessons in Yogi Philo-sophy and Oriental Occultism (On Dört Derste Yoga Felsefesi ve Doğu Okültizm) ve nihayet son mesajını içeren Philosophies and Religions of India (Hindistan’ın Felsefe ve Dinleri). Pratik öğütlerle dolu bu kitaplar kendi türünün herhalde en iyi emsallarini oluştururlar.

Çağının okültistlerinde rastlanmayan bir çabayla kendi çağının bilinen çeşitli metinlerinden bulabildiği en iyi malzemeleri seçmiştir. Asrımızın ikinci yarısında genelde psikolojide ve okült psikolojide büyük ilerlemeler kaydedilmiştir ve günü müz de ar tık in san bi lin ci ve o nun ça lış ma bi çim le ri ile ilgili atalarımızdan çok daha yüksek bilgiye sahibiz. Bugün insanın ana itici gücü, onun aklı ve zihni ile çalışma metotlarınin ayrıntı kısmı farklı olsa da, elinizdeki çalışmanın dayandığı nokta aynıdır. Yazar tarafsız olarak kitabına en iyi ve en fazla sınanmış metotları ve alıştırmaları, bunun yanı sıra öğrenciye ardından kendi başına düşünmesine yol gösterecek ve onun önünde önceden algılayamadığı yeni ufaklar açacak zorunlu açıklamaları eklemiştir. Bilhassa bu kitabın III. Kısım’ındaki alıştırmaların bu amaca hizmet etmesi umulmaktadır. Bu kitap şu iki okuyucu türü için faydalı olabilir: 1.2. Kendi geçici fiziksel tezahüründen daha derin şeylerin peşinde olanlar, I. Kısım ve II. Kısım’daki ve IV. Kısım’daki süper zihinsel başarılar ve nihai düşüncelerle alakalı yararlı açıklamalara özel bir dikkat sarf ederek kitabı sonuna kadar etüt etme gereksinimini hissedeceklerdir. Etüdün tamamı konsantrasyonun nihai amacında olan yönlendirilmiş sezgisel bilgi yahut diğer adıyla Benliğin Bilgeliğidir. Başlangıçta her iki öğrenci tipi için de herhangi bir inanç sistemi zorunlu değildir. Başarı için en mühim şart sağlam bir mantıktır.

Sağlam bir biçimde akıl yürütme kabiliyeti, bilenmiş bir araç gibi, eksiksiz bir biçimde egemen zihni bir temel olarak tercih ederek, daha yüksek bir algılama gücü ne dö nüş tü re cek ve in sa nın ni hai ö zünü, ö lüm süz ve sınırlandırılamaz ruhu yansıtacaktır. Bu kitap herhangi bir felsefe sistemi ve onun teknikleriyle sınırlı değildir. Malzemeler Batı ve Doğu mirasından kendi değerlerine göre serbestçe seçilmiştirler. Yazar ömür süren arayışları sırasında gelişmiş Doğulu ustaların bilip de Batılı ustaların bilmediği çok az şey olduğu nu, bu nun ter si nin de ge çer li ol du ğu nu, tüm ge re ke nin bireylerin gerekli becerilere ve niteliklere sahip olması ve ciddiyet olduğunu öğrenmiştir. Batı ve Doğu sistemleri dışarıdan farklı görünebilse de, en içteki inisiyatik içerik değişmez. “Konsantrasyon” kelimesinin Latince kökeni net ve kesin bir anlama sahiptir. Bu kelime ortak bir merkezi yahut bir merkeze doğru har eket etmeye iş ar et eder ve en iyi biçimde “tek-amaçlılık” kelimesiyle tercüme edilebilir. Bu anlam Latince kelimenin birincil manasına çok yakındır. Bu çalışmada tümüyle pratik bir yolla, insan zihninin tek-amaçlılık kabiliyetini kazanması için nasıl konsantre edileceğini göstermeye çalışacağım. Öğrencinin alıştırmalarına neyi niçin yaptığına dair yeterli netliğe sahip bir kavrayışla başlamasını sağlamak maksadıyla gerekli psikolojik ve teknik açıklamalar asgaride tutulacaktır. Sorumuz şudur: Konsantrasyon çalışması Niçin, Ne zaman ve Nasıl yapılmalıdır? Eğer çalışma başarılı bir biçimde yürütülürse ne kazanacağız? Diyelim ki elinizde ucu kör bir kalem yahut çubuk var. Eğer e li niz de ki ba sit a le tin u cu nu kes kin leş tir mez se niz, bir kar ton par ça sı nı o nun la del me nin çok zor ol du ğu nugörürsünüz. Ucu kör kaleme güç uygulamak bile nizami bir delik açmaya yardımcı olmayacaktır. Neden? Çok kolay bir fizik yasası yüzünden. Gücünüz kör aletin kıyasen geniş yüzeyine, bütüne dağılmıştır ve bu yüzden kartonun partiküllerini birbirinden ayırıp temiz bir delik açmaya yeter li de ğil dir.

Aynı biçimde kör bir bıçak yahut testerede iyi kesmez ve güç çok geniş bir alana, çok fazla noktaya yayıldığından kuvvet boşa harcanır ve iyi bir sonuç elde edilmez. Yani uç konsantre değildir. Aletinizi keskinleştirirseniz bir delik açmak yahut düz bir çizgide kesmek zor olmayacaktır. Eğer burada bir sır varsa, o nerededir? Tek bir noktaya uygulanan kuvvetin daha etkili işlemesi ve çok noktaya aynı anda uygulanan eşit kuvvetten daha büyük görünmesi gerçeğindedir. Bu kitabın III. Bölümündeki alıştırmaların dayandığı temel, bu basit yasadır. Burada kusursuz bir fiziksel alet peşinde değiliz. Birincil amacımız zihnimizi nizami bir biçimde kullanmak, fakat iyice keskinleşmiş, tek hedefi bir aletin kullanılmasıyla elde edilebilecek gizemli güce ve başarıya sahip olmaktır. İnsan zihniyle alakalı olarak buna “düşünme ilkesi” diyebiliriz. Bu konuyla alakalı olarak son zamanların büyük Hint Rişilerinden (Bilgelerinden), okült psikoloji ve insan aklıyla alakalı tüm sorular hususunda bir otorite olan Sri Ramana Maharşi’den bir alıntı yapmak isterim: “Ortalama bir insanın zihni sayısız düşüncelerle doludur, dolayıyla bu bireyler son derece zayıftırlar. Sayısız fayda sız dü şün ce nin ye ri ne tek bir dü şün ce gel di ğin de ken di başına bir güce dönüşür bu ve çok kapsamlı etkilere sahiptir.” Fikirleri bugün insanlığa hizmet eden bir çok büyük bilim adamının ve kaşifin, kendilerine özgü keşiflerini genelde bu dikkatli ve yoğun düşünme kabiliyetlerine borçlu olduklarını bilinmekte. Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur ve bir çokları, kendi müthiş konsantrasyon güçlerinin, bütün diğer her şeyi dışarıda bırakarak yalnızca tek bir nesneyi düşünebilme kabiliyetlerinin farkında olup bu gücü kullanabilen insanlardı. Latin Amerika’da kendi zihinlerine hâkim olamayan ve bir fikirden ötekine savrulup duran insanlara, şaka yollu, fakat çok yerinde olarak “quinhendos pensamentos” diyorlar, bir anda “beş yüz düşünce.” Zihinlerimizi keskinleştirmek ve odaklamak düşüncesi ne yeni, ne de mantıksızdır.

Tam tersine, tümüyle sorgulanabilen, uygulanıp başarılı olunabilen kesin araçlara ve amaçlara sahip olduğu için bilimseldir.

Mouni Sadhu – Konsantrasyon Adım Adım Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu