PDF

Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm PDF Oku indir

Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm kitabını araştırdık. Ayrıca Muhammed Esed tarafından kaleme alınan Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm kitap özetinin yanı sıra, Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm pdf oku, Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm yandex, Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm e-kitap pdf, Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm PDF Drive, Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm PDF indir Oku

Son zamanlarda kardeş Arap memleketlerinde takdirle anılabilecek bir ilmî faaliyete şahid olmaktayız. Telif, terceme, yazma eserlerin basımı gibi çalışmalar, beş, altı yüz sayfalık kataloglara sığmıyacak kadar kabarmıştır. Bunlar içinde, ortak manevî kültür yaşamımızı ilgilendiren fazla kıymetli eserler var. Bunların, ehliyetli eller tarafından ve temiz bir baskı ile millî kültür hazinemize kazandırılmasını candan arzuluyoruz. Şükranla kaydedeceğimiz başlangıç çalışmalarına biz de bir iki eserle katılmak istedik. Arapçada dördüncü baskısı da bitmiş olan bu eserin alakalılere faydalı olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim. Yabancı dillerde okuyabildiğim yüzlerce kitap içinde beğenerek yahut tahlîl yahut hücum ederek İslâm’dan bahsedenleri içinde, Arapçaya çevirmek için bundan daha lâyık bir kitap bulamadım. İşte bundan dolayı dostum Dr. Ömer Ferrûh’tan benim bu arzumu gerçekleştirmesini ve gerekli vazifeyi yerine getirmesini istedim. Çünkü bu (eser), benim branşımdan uzak yer alıyor ve onun ihtisas sâhasına giriyordu. Bu kitabı, İslâm gençliğinin önüne koymaya beni sevkeden âmil, kitabın, hususunda en geniş yahut ele aldığı sâhada en derli toplu oluşu değil, yazarının, pek az kimsenin açıklamaya cesaret edebileceği gerçekleri Müslümanlara açıkça söylemiş olmasıdır. Bu eser, Müslümanların bugünkü manevî ve kültürel durumlarının ince bir tetkikidir. Yazarın manevî etrafında dolaşan kalın bir bedbinlik bulutu mevcutsa da bunun yanı sıra onun, İslâm’ın önceki şerefini tekrar elde edebileceği ve Müslümanların evvelki kültürel ve sosyal kuvvetlerine yine dönebilecekleri ile ilgiliki ümit şimşeği gözleri kamaştırmaktadır. Bu göz alıcı ümit şimşeği yazara göre kısa bir cümlede özetlenebilir: “Müslümanların, dinlerinin gerçek tarafına yeniden sarılmaları.” Bu ise şüphesiz şu ünlü söze râci’dir: “Bir işin sonu da fakat başındaki (usûl ve çare) ile iyileşebilir.

” Yazarın bu husustaki delili şu esasa dayanır: “Ondört asır, Arapları bir araya getiren; cemiyet, ilim ve siyaset konularında onları büyük bir kuvvet yapan din, dün onlara sunduğunu bugün de sunabilir. Onun sunacağı öyle bir hayat düsturudur ki, târihin doğuşundan bugüne, beşeri ıslâha yeltenen dînî, sosyal ve ahlâkî nizamlar içinde onun gibisini bulamazsınız.” İslâm, ne husûsî bir milletin, ne muayyen bir beldenin, ne de belli bir zamanın (uygun) dînidir. O, her zaman ve yere muvafık, her millete ve her medenî duruma uygun tek dindir. Eski Arapları büyük yapan, târih boyu ona sarılan diğer milletlerin azametini ışığa kavuşturan din, Müslümanların uzun süren gevşeklik ve gafletleri sonucu kaybettikleri büyüklüklerini onlara tekrar vermeye muktedirdir. Ayrıca İslâm, milletler içinde en doğru ve uygun milliyetçiliğe yer verme hususunda da diğer dinlerden kuvvetlidür. İkinci Dünya savaşı, yapacağını yapıp gittikten sonra bugün Müslümanlar -ve Müslüman olmayanlar- kalbden dünyaya gelecek olan bir huzura muhtaçdırlar. Altı yıl bütün cihanı titreten bu felâketlerden sonra şu dönüş, fakat, gemi azıya almış olan maddî ihtiras ve şehvetin, günlük yaşamımızda ufak büyük her şeyi önüne kattıktan sonra -bundan vazgeçip- yaşamın rûhî ve manevî kıymetlerine dönmesiyle olabilecek olabilir. Bu söz, hayatta maddî didinmeyi bırakmak, yaşamın kuvvetliklerine göğüs germek ve mes’ûliyetlerini yüklenmekten uzak bir mistik hayat yaşamak üzere dünyayı terketmek manasına aslâ gelmez! Ben hayata bütün yönlerinden bakmak isterim. Bunun da üzerinde, yaşamın hiçbir yönünün diğerini ezmesini, birinin diğeri içinde eriyip gitmesini istemem. Zaten din de, yaşamın çeşitli yönlerinden birini teşkil etmektedir. Yalnız, bu bakımdan İslâm ile diğer dinler içinde ayırıcı bir vasfın olduğu unutulmamalıdır: İslâm dünyayı terkederek -yalnız- âhiret için gayret etmez. Âhireti bırakıp yalnız dünyaveya önem vermez. O, insan yaşamına -içinde bulunan bütün unsurlarıyle- bir bütün olarak bakar. İslâm, sulha önem verdiği gibi, harbe de önem verir.

Dünyadan büyük çapta yararlanmaya teşvik ettiği gibi, aşırı olmayan zühdü de hoş görür. Söylemeye ihtiyaç yoktur ki İslâm, akla büyük bir yer ve değer vermiştir. İslâm, insanlığın hayrı (iyiliği) için gelmiş, onların iyiliğine olan hiçbir şeyi haram kılmamıştır. Sonra o, Müslümanları, iyinin azıyle yetinmeye mecbur etmemiş, insanlar için neyin iyi, neyin de kötü olduğunu açıklamış, kendi istediklerini seçebilmek için de onlara aklı bahşetmiştir. “Kim iyi şey yaparsa bu kendisi içindir, kötülük yapanın da -kötülüğükendine…” Bundan dolayı İslâm, iki özellikle -diğer dinlerden- ayrılmıştır: 1. Onun bazı teferruâtının tefsiri, yer ve zamanla değişebilecek durumdadır. Bunun yanı sıra bunlar -bu sayede- her zaman ve mekâna uyabilmektedir. 2. O, yaşamın bütününe karışan ve katışan bir dindir: Siyaset, ilim, felsefe, ahlâk, ticaret, evlilik, devlet, âile… bütün bunlar, güneşin ışığına bürünen dağlar, nehirler ve ağaçlar gibi, İslâm’ın içinde yer alırlar. Şu halde İslâm’ı terk, yalnız dini terk ve ihmal etmek değil, bütün yönleriyle yaşamı terketmektir. İşte okuyucunun bu kitapta, düzenli ve genişçe bulacakları bilgiler bunlardır. Burada işaret etmemiz gerekir ki yazar, aslen Avusturya’lıdır. İslâm dinine girmiş ve Muhammed Esed adını almıştır. (Yazarın öncedenki adı Leopold Weiss’dır.) Sonra, kendi önsözünde görüleceği üzere -bazı nedenlerle- bu kitabı yazmayı istemiştir.

…Şüphe yok ki bu eser, günlerle birlikte genişleyecek uğurlu bir hareketin doğuşudur. Allah’ın izniyle onun olgun meyveleri olacaktır.

Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslâm PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu