PDF

Necip Fazıl kısakürek – Moskof PDF Oku indir

Necip Fazıl kısakürek – Moskof PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Necip Fazıl kısakürek – Moskof kitabını araştırdık. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek tarafından kaleme alınan Necip Fazıl kısakürek – Moskof kitap özetinin yanı sıra, Necip Fazıl kısakürek – Moskof pdf oku, Necip Fazıl kısakürek – Moskof yandex, Necip Fazıl kısakürek – Moskof e-kitap pdf, Necip Fazıl kısakürek – Moskof PDF Drive, Necip Fazıl kısakürek – Moskof Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Necip Fazıl kısakürek – Moskof PDF indir Oku

Ruslar, Hristiyanlığı Kief de kabul ettiler ve kısa bir zaman içinde bir din ve dil bağiyle perçinlendiler. Rus, yani Moskof’un tam bir karakter ifadesiyle o-luşu böyledir ve Milâdi 10. Asırdadır. Lakin halen Türk asıllı istilâlardan kurtulmuş ve Türk yumruğu altından sıyrılmış değil… KURULUŞ (Varek) beylerinden (Rurik) isimli başbuğ, 862-864 içinde tlmen gölü kenannda yeni şehir mânasına (Novogorad) kasabasını kurdu ve orada ilk Rus devletinin temelini attı. (Rurik) ten sonra yerine (Oleg) geçti ve selefinden daha ileri hamlelere girişti. (Oleg) «Büyük Ticaret Yolu» adı verilen Dskandinav – Bizans yolunu ele geçirmeyi düşündü. Bu maksatla Cenuba doğru inmeye koyuldu, yolunun üzerine rastlayan Kief’i aldı ve devlet merkezini oraya taşıdı. 10. Asır başlarında yine (Oleg) isimli bir başbuğ da daha aşağılara inerek Bizans’ı kuşatacak ve bir müddet için onları vergiye bağlayacaktır. Ruslarca efsaneîeştirilen ve Rus şairi Puşkin’e mevzu teşkil eden (Oleg), rolünü ilerde Rus Çarlarına bırakmak üzere Moskofluğun temelini atan ve hususî bir ırk aynasında Hristiyanlık püskürtüleriyle hususî bir portre meydana gelmesine neden olan ilk kuruculardan biri sayılabilir. Bu aynadaki hayâl, evvelce tasvirini çizdiğimiz Moskof… 13 HRDSTDYANLIK Rus’un ırk madenine Müslüman Türk’e karşı en şifasız düşmanlık terkibi verecek olan ruhî unsur, Hris-tiyanlıktır ve biraz önce dile getirdiğimiz gibi bu Moskofluk oluşu Kief’de ve 10. Asırdadır. Hadise, ilk kuruculardan (Rurik)’in oğlu (tgor)’dan sonra hükümdarlık makamına geçen, karısı (Olga) marifetiyle meydana gelmiştir. (Oleg)den sonra başa geçen (îgor) 941 senesinde Bizans üzerine çullandı ve feci biçimde tepelendi. Gemileri Bizans ateşiyle su üzerinde yakıldı ve Anadolu yakasına çekilen askerleri Bizans kuvvetlerince perişan edildi.

Bu hareket Rusların Anadoluya ilk hücumudur ve hayvan postlu, tulgalan boynuzlu bu vahşiler sürüsü, Bizans kuvvetleri tarafından sürülüp denize dökülmüştür. Henüz Anadolu’nun Türkler eline geçmesine hayli zaman var. (îgor), askerlerinin bir isyanı neticesinde öldü ve yerine karısı (Olga) geçti. (Mujik) taassubunun ilk tohumunu atan, bu ruhu aç kadın derhal hararetli bir Hristiyan oldu ve Kief’de yayılmaya başlayan Hristiyan-hk cereyanının başına geçti. 988-989 sularında da Knez (Vlâdimir) Hristiyanlığı o zamanki Rusyanuı resmî dini olarak kabul ve ilân etti. Hristiyanlık, biri Roma’da Katolik Kilisesi, öbürü istanbul’da Ortodoks Kilisssi halinde ikî ayn mezhep kutbu temsil ediyor ve Ruslar bu dini Bizanslılardan aldıkları için Ortodoksluğa girmiş yer alıyorlardı. Dstanbul’daki Patriğe tâbi bir Metropolitlik onlara yetmişti. Tâ Bizarısın yıkılışına kadar sürecek olan bu bağlantı, vahşi Rus’a ilk ruh kültürünü aşılamış, cna devrin güya medenî Garp dünyası yolunu açmış ve ırkî-dinî niteliklerin karışımı halinde 10 asır 14 müddetle devam edecek olan Moskof kişiliğini dokumaya başlamıştır. Bu karakter, kör bir Hristiyanlık taassubu içinde, üst tabakadakilere kuduz bir Dslâm ve Türk düşmanlığı aşılayan, alt tabakadakileri de Asyaî bir vahşetle üstte-kilerin kulu ve kölesi olmaya zorlayan bir ruh haletidir ki, 10 Asırdan 20. Asra kadar derece derece terakki etmiş ve bilhassa 17. Asırdan sonra 3 asır boyunca Avrupa medeniyeti adına Türk’ü yeryüzünden tasfiye etmek idealinin baltasını elinde tutmuş, Batı alemince bu dâvadan dönüldüğü halde o, eski ve mutaassıp Batıyı yürütmekte ve böylece kendisini Batılı zannettirmekte kusur göstermemiştir. Hükmümüz, Moskofu, menbaından mansıbına kadar bütün davraruşlariyle özleştiren en mahrem karakter teşhisidir. Hristiyanlık ve Ortodoksluk hüviyetinden sonra Rus’u, git gide koyulaşan bir milli vahdet içinde göze çarpıyor. 12. Asır sonlarında Ortodoks Rusya bir çok knezliklere (derebeyliklere) bölünmüş, halen bütünlüğünü bulamadığı halde garpta katolik Lehlilere, cenupta da müslüman topluluklara karşı mücadele zorunda yer alıyor ve bu bakımdan parçalan içinde bir katışma ihtiyacı, birleşme hasreti yaşatıyordu.

Bu parçalar içinde, maddede bütünleşmeden mânada birleştirici bir ahenk arama gayreti… MOSKOVA Cenuptan gelen toslamalar, Rusları (Volga) nehrinin merkez dhadiselerina doğru itmeye başladı. Bundan dolayı (Volga) nın merkez havzasında (Suzdal) knezliğl kuruldu. Yeni knezlik 1147’de kendisine merkez olarak 15 Moskova’yı kurdu. Şehir, mevkiinin merkeziyeti yüzünden tez zamanda büyüdü, terakki etti ve 1169 saatleri civarında Kiefe de hâkim olarak bütünleşmeye başlayan Rus’a, tepesindeki haçlara rağmen Asya üsluplu ve Moskof e-dalı kubbeleriyle alem (sembol) olmak yoluna girdi. işte, Türk’ün yeni zamanlar tarihini «Moskulu» diye dolduran Moskof’un, hâlâ tercümanı ve nispet ifadesi olan Moskova kurulmuştur; fakat hâlâ büyük Rus birliği meydana gelmiş değildir. 1223’de Moğollar, Azak denizine dökülen Kalka nehri üzerinde Kuman’ların imdadına koşan Rusları tuz – buz edici bir bozguna uğrattılar. Ondan birkaç yıl sonra da, tepelerine halis Dslâm-Türk yumruğu indi ve ortada Rus hâkimiyeti, birliği, devleti diye bir şey bırakmadı. Bu yumruğu indiren, «Altun Ordu» Türkleri ve onlara başbuğluk eden Batu Han’dır. ALTUN ORDU «Altun Ordu» yahut «Altun Orda», Türk’ün Islâmiyeti kabulünden sonra teşkilâtlandırdığı, yolu ve gayesi belirli ideal ordularından biridir ve devletine de aynı ismi vermiştir. 1237-1238 Batı seferi neticesinde Batu Han, Aşağı Ddil boyunda Altun Ordu devletini kurdu ve büyük hamlesi olarak, Ortodoks Rusyayı bir baştan öbür başa çiğnedi. Artık bütün Knezlikler onun hâkimiyeti altında birer tebaacık… Batu Han Knezlik sistemini değiştirmedi ve onları Altun Ordu’ya bağlı hizmetkârlar halinde tuttu. Başta Moskova Büyük Knezliği olmak üzere Ruslar 14. Asır sonlarına kadar Türk ve Moğol bo18 yunduruğu altında kaldılar ve nihayet Timurlenk’in Altun Ordu’yu yıkması ve Moskova Kneziiğini öbür parçalan ile birleştirici biçimde ihya etmesi üzerine istiklâl ve bütünlüklerine kavuştular. Aynı Asnn ortalarına doğru da din yönünden Bizans’ı bırakıp Ortodoksluğun merkezini Moskova’ya aldüar. • TDMURLENK Timurlenk, koyu zalimliğine rağmen daima müslü-man kalmış ve Dslâm dâvasını gütmüş olan yüce imparator, en büyük tarihi suçunu, Yıldırım Bayezid’in kişiyinda genç Osmanlı devletini tökezletmekte değil, Mos-kofa hayat sahası açmakta ve onun bir gün Dslâmlığa nasıl musallat bulunacağım kestiremeden bütünleşmesini kolaylaştırmakta göstermiştir.

Necip Fazıl kısakürek – Moskof PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu