PDF

Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı PDF Oku indir

Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı kitabını araştırdık. Ayrıca Pertev Naili Boratav tarafından kaleme alınan Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı kitap özetinin yanı sıra, Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı pdf oku, Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı yandex, Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı e-kitap pdf, Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı PDF Drive, Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı PDF indir Oku

Halkbilimi (*) bi hayli genç bir bilimdir. Batı ülkelerinde 1846’dan bu ve onun yayın organlarında: «Halk bilgisi mecmuası» Ankara 1928; «Halk bilgisi haberleri» İstanbul 1929); etnoğrafya («Türk tarih, antropologya ve etnoğrafya dergisi», Ankara 1933; «Türk etnoğrafya dergisi» Ankara 1956); budun bilgisi (Hâmit Zübeyir Koşay, Ankara budun bilgisi, Ankara 1935); folklor (P.N. Boratav, Folklor ve edebiyat I, İstanbul, 1939; aynı yazar- Folklor ve edebiyat II. Ankara 1954; a.y., Halk edebiyatı dersleri I, Ankara 1943; 1932 ile 1950 içinde yurdun çeşitli bölgelerindeki Halkevlerinin dergi ve kitap yayınları ile «Folklor Postası», İstanbul 1944 – 1945; «Türk Folklor incelemeleri», İstanbul 1949’dan beri, ve başkaca ö^er kitap yayınlarında). Halkbiliminin alanına giren konular bu kitabın bölümlerinde sıralanacak ve onlarla alakalı sorular incelenecektir. Şu giriş bölümünde, genelde, halkbilimini konuları ve metotları yönünden tanımlayıp onun başka bilimlerle olan ilişkilerini belirtmekle yetineceğiz. Halkbilimi bir çok bilimlerin kavşak yerinde bulunan, veya onlarla bir çok konuları ortaklaşa paylaşan bir bilimdir: Ruhbilim, dilbilim, toplumbilim, arkeoloji ve prehistuar, genelde tarih, özel olarak da din, edebiyat ve sanat tarihleri, toplumluk ve insanlık bilimlerin dışında da hekimlik, bitkiler bilimi, hayvanlar bilimi… uzaktan yakında zamandan halkbilimi ile ilişkileri olan bilimlerdir. Soru 2 : Halkbiliminin budun – bilim ( etnoloji) ile ilişkileri nasıldır? Çağımızda ayrı ayrı bilimler, her ülke içinde ve milletlerarası ölçüde işbirliğini kolaylaştırmak için örgütlenmeye doğru gidiyorlar; bu amaçla yaşanan kümelenmelerde halkbilimi antropoloji – etnoloji bilimleri ara6 sında yer alıyor; bu küme içinde de etnoloji bölümüne giriyor. Yakın bir zamana kadar etnoloji deyimi ile, Batı medeniyetinin, endüstri çağının sonucu olan belli bir ekonomi düzenine, bir yaşam ve kültür düzeysine erişmiş ülkelerin dışında kalan sömürge, veya yarı – sömürge (şimdiki deyimiyle az * gelişmiş) ülkelerdeki insan topluluklarının çeşitli yaşam şartlarını, üretim ve tüketim araçlarını, törelerini… bir bütün olarak, veya ayrı ayrı inceleyen bilim anlaşılırdı. Folklor söziyle de (kimi yerlerde etnoğrafya kelimesiyle) Batı uygarlığı içinde bulunan ülkeler toplumlarımn türlü yaşam fotoğraflarınde, edebiyat ve sanat yaratmalarında… endüstri çağından önceki zamanlarda kalıntıları (= gelenekleri) inceleyen bilim gösterilirdi. Çağımızın bilim adamları, «uygarlık» kavramı ile, batılı milletlere bir üstünlük tanıma manasına varılmasının bilim tarafsızlığı ve nesnelliği (= objektifliği) yönünden doğurabileceği sakındığı göz önünde tutarak, sosyal kurulları konu edinen bir bilimi, incelediği toplumların oturdukları yerlere ve yaşama şartlarının fotoğraflarıne göre iki ayrı bilime bölmenin yersiz olduğu kanısına varıyorlar. Bu düşünce ile de «geri kalmış» milletlerin kültürlerini de, endüstri uygarlığına erişmiş ülkelerin eski sosyal düzenlerden artık kalmış geleneklerini de aynı bir bilimin, etnolojinin, konusu olarak göstermeyi yeğleyorlar.

Misal verilecek olursa 1960’da Paris’te toplanan antropoloji ve etnoloji bilimleri kongresinde «etnoloji» kümesinin bildirileri şu 11 bölüme ayrılmıştı: 1) Genel etnoloji ve yöntem soruları, sosyal yapılar, 2) arkeoloji ve prehistuar etnolojisi, 3) teknoloji; maddî ve ekonomik dirim, 4) bitkiler etnolojisi. 5) dil etnolojisi, 6) müzik etnolojisi, 7) tarihlik etnoloji ve halk gelenekleri, 8) töreler etnolojisi, 7 9) din etnolojisi-, 10) ruhbilimlik etnoloji ve hekimlik, 11) kültür değişmeleri; uygulamalı etnoloji; göçler. — Bu bölümlerin hepsinde, «geri kalmış» milletlerle Batı uygarlığına erişmiş («gelişmiş») milletlerin, yazılı tarihleri olan ve olmayan toplumların kültürleriyle alakalı türlü konular bir arada tartışıldı. Bu «konular kümelenmesinde de görüldüğü gibi, etnoloji (= budunbilim) ile halkbilimine, konuları olan insan topluluklarını bir önyargı, veya bir değer yargısı ile birbirinden ayırd etme eğiliminde bir anlam yüklemeden, yalnızca konularındaki özellikleri göz önünde tutmak zorunu ve bir bilim yöntemi gerekçesiyle aralarındaki ifişkileri tamamiyle başka bir açıdan görerek, her birine düşen payı belirtmek en doğru yol olacaktır. Bu görüşe uyarak, etnoloji ile halkbilimini, ilişkileri içinde, şöyle tanımlıyabiliriz: a) Etnoloji deyimi belli bir «bilim konuları ve metotları b irliğ in i adlandırır. Onun, yukarıda misal olarak verilen 11 bölümdeki konuların hepsine ortak bilim ilkesi, ırk, coğrafya, din, dil öğelerinin belirlendirdiği kültür birlikleri meydana getiren insan topluluklarının (boy, budun; köy ve bölge toplulukları…) türlü kurullarını ve yaşam fotoğraflarıni «synchronique» (= belli bir zaman içinde ve olguları bütünüyle ele alan) bir yöntemle incelemektir.

Pertev Naili Boratav – Türk Halk Edebiyatı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu