PDF

Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar PDF Oku indir

Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar kitabını araştırdık. Ayrıca Philippe Beneton tarafından kaleme alınan Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar kitap özetinin yanı sıra, Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar pdf oku, Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar yandex, Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar e-kitap pdf, Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar PDF Drive, Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar PDF indir Oku

Toplumsal Sınıf’tan ne anlaşılmalıdır? Bu terimin anlamı iJdrcilve’değişken, tanımı da sürekli olarak bir tartışmakaynağıdır. Toplumsal sınıf terimi ile “aynı aileden başka kesimlerin (işçi sınıfı, üst sınıf, burjuva sinıfı, vb.) modern dillerdeki kökeni görece yenidir. Çeşitli Batı dillerindeki tarihi de bi hayli karmaşıktır: Terim, Marx’ın damgasını yemiş olsa bile hiçbir zaman tam anlamıyla yerleşmemiş ve ?:aman içinde birden fazla anlam taşımıştır. Sözcük hem sosyoloji heP’l de politika dağarcığına a:ittir (kimi zaman bu ikisi çakışır). Demek ki, sınıflardan söz etmenin çeşitli şekilleri mevcuttur. Kullanılan terminolojiye göre – Marx’ın, Weber’in, Pareto’nun … terminolojilerisorun farklı terimlerle ele alınır. O halde ne yapmalı? . tık etapta sınıf sözcüğü ile sınıf düşüncesinin tarihini, anlatmaya veya doğrusu sözcüğün tarihini en mühim anlarını ve özellikle de, sosyolojik ‘düşünce süreci içinde (lato sensu anlamında) birbirini izlemiş olan büyük rakip kurarnlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Sözcüklerin tarihi ile düşüncelerin tarihi içinde kararsız ilişkiler mevcuttur: Sözcük, emin değil, ama yaralı bir yol gösterici olabilir. İkinci etapta, sözcük ve düşüncelerden olaylara geçeceğiz. Ama toplumsal sınıfları ger.çeklik içinde ele almak için, ifadenin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Peki bu durumda birbirine rakip çok sayı5 da tanım içinde hakemlik nasıl yapılacaktır? Kuşkusuz, terimin” doğru” tanımını seçmek sözkonusu değildir (sınıf sözcüğünün özü yoktur), am� yapılması gereken -sosyolojinin gerektirdiği nedenlerle-, çeşitli sorunsaııara neden olan tanım tipleri içinde bir seçim yapmaktır. Zaten sınıf sözcüğü iki sorunsal tipinin de ayrılmaz parçası olmuştur ve parçasıdır.

Ayırdetmek, seçmek gerekir. Nelerdİr bu sorunsaııar? Genel toplumsal ayrımlar sorunu kabaca iki biçimde incelenebilir; yaygın sosyoloji dağarcığı (özellikle ABD’de) bunu katmanlaşma kavramı içinde ele almaeğilimindedir. O halde iki toplumsal ayrımlar sorunsalı (ve bundan dolayı sınıflara ilişkin iki son.ınsal) ayırdedilir: Toplumsal yapılanma sorunsalı ve toplumsal katmanlaşma sorunsalı: . – Toplumsal yapılanma sorunsalı şu sorun etrafında ele alınır: Toplumu yapılandıran ve toplumsal yaşama kumanda’eden manalı birimler nelerdir? Birey, aile, parti, klan, sınıf veya/ve şu yahut bu birey … , iktidardaki şu yahut bu sınıf mı … ? Bir başka deyişle: Toplum, gözlemcinin seçtiği ölçüilere değil, ama gerçekte işlediği şekliyle nasıl örgütlenmiştir, ve toplumun gelişimini yöneten güçler nelerdir? Olduğu şekliyle bireyin, çeşitli kolektif birimlerin, siyasal iktidarın somut ağırlığı nedir? Toplumsal ayrımlar burada toplumsal ilişkilerden ayrılmaz. Yapılanma sOrunsalı toplumsal (ve siyasal) ilişkileı;e ve ihtiHiflara bağlanır; yapay kategorileri değil, gerçeklik içinde birleşmiş ve zıt grupları ele alır – bu bağlamda bireylerin yaşam şekilini (bilinçli veya bilinçsiz) dikkate almaya çalışır. Bu perspektifiçinde-Marx’ın olduğu kadar Tocqueville’in de g9’­ rüş yönünden, sözkonusu olan, bir veya birkaç “toplumsal hiyerarşi”nin çeşitli basamaklarını değil, ama toplumsal yaşamın ve de dinamiğinin baş oyuncularını, sınıflarını veya bireylerini yahut … , 6 ayırdetmektir. – Toplumsal katmanlaşma sorunsalı ise şu soru etrafında dönenİr: İnsanlar, hiyerarşik olarak, şu ölçüt veya ölçütler kümesine (gelir, prestij, öğrenim düzeyi, güç [yetki] düzeyi … ) göre nasıl bir dağılım gösterirler? Katmanlaşma yönünden yapılan çözümlemeler toplumu, gözlemcinin seçtiği biçimde düzenlenmiş katmanlara veya sınıflara böler, ve toplumsal “hiyerarşi veya” “hiyerarşiler”in çeşitli basamaklarını, eşitsizliklerden hareketle tanımlar. Dolayısıyla, toplum içinde birleşmiş grupları değil, � .ama yapay kategoriler, birtakım toplaşmaları veya birey topluluklarını ayırdeder. Katmanlaşma inceleme/incelemeleri, toplumun örgütlenmesi veya yapısı üstüne değil, ama bileşimi üstünedir. Sınıflandırma gerçeğe dayanmaz, ama ona uygulanır, yaşam tarzlarını dikkate almaz. Pratikte, olup bitenler tabi ki kimi zaman daha karmaşıktır. Ara durumlar ve karma durumlar mevcuttur. Ayrımözellikle, sınıf sözcüğünün kullanılma- .

sındandoğan sorunu aydınlatmayı sağlar. Konunun kuvvetliğü terminolojiden, özellikle de öze/temele ilişkin nedenlerden kaynaklanır. Toplumsal gerçeWik karmaşıktır, büyük toplumsal bütünler de kendilerine özgü kuvvetlikler yaratırlar. Sınıflar veya toplumsal bütünler sosyolojisi, önce klasik bir kuvvetlikle karşılaşır: Böbrekleri ve kalpleri kimse gerçekten araştıramaz/yoklayamaz, bireylerin vicdanı ve bundan dolayı “sınıf bilinci” de saydam değildir. Burada ortaya konan bir başka kuvvetlikle de karşılaşır: Belirsizlik bizzat gerçekliğin kendi içindedir. Toplumsal bütünlerin belirlenmesi oynak ve belirsizdir, zira gerçekte bu bütünlerin sınıflan da, en azından çok genelde, oynak ve belirsizdir. yaşam tarzlarında hiçbir zaman topyekun bir nesnelortaklık olmaz ve bireysel değişkeler durumu karıştıru; bir grup içinde kolektif bilinç düzeyi 7 hi çbir zaman tekdüze değildir ve de bilinçlenmeme ile şiddetli bir birlik ve dayanışma duygusu içinde açık bir mesafe mevcuttur. Daha da genelde, tamamen yapay kategori ile müthiş biçimde birleşmiş grup içinde çok sayıda ara durum mevcuttur. Sosyoloji, geniş ölçüde, basitleştirmeler ve kestirimlerden meydana gelir.

Philippe Beneton – Toplumsal Sınıflar PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu