PDF

Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi PDF Oku indir

Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi kitabını araştırdık. Ayrıca Cep Üniversitesi tarafından kaleme alınan Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi kitap özetinin yanı sıra, Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi pdf oku, Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi yandex, Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi e-kitap pdf, Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi PDF Drive, Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi PDF indir Oku

“Zeka” sözcüğü için önerilen tanımlar çok çeşitlidir. Bu da zekcinın. kesin belirlenmiş olgu katcgorisivle doğrudan bir bağlantıya sokulamayacağını …. ispatla� . Zekü kelimesini tanımlamak, zekclyı tanıınhımak demek degildir. Çeşitli olay ve etkinlik grupların m betimlenmesi ve kuramı zekfının yerini aldığından, bilimsel statüye ulaşmış olan psikolojide zekftnın yerinin olmadığını iddia etmek hiç de çelişkili değildir. Zeki iletişim ve eğitim alanmda kullanıldığı için dOğrulanır. Zekilnın tanımı bizi kuramsal incelemelerin yanı sıra. gözlem, karşı karşıya geldirma ve deneyim sonuçlarına götürür. Zckfi konusunu ele almak. böylece elde edilen bilgileri gözler önüne sermek, veya en azından başka bilgilerin edinilmesine ilişkin perspektifleri kr.ızandırnmktır. İnsanoğlunun kendi zekfisı ile ilgili edindiği fikir biliıwsizce yapılan gözlemlerin, felsefi kuramların, bilimlerin gelişiminin. toplumun değişimlerinin roloynadığı uzun bir tarih sürecine dayanır (P.

oıeron. L “bıtelligl’IICC de /”Homme -İnsanoğlunun Zeküsı-198Tye bkz.). Böylelikle. bilimsel psikolojinin ve uygulamalı psikolojinin doğuşundan bu y::ına gelişen çalışmalar aşağı yukarı sadcce fiziki dünya ve soyutlamalarıyla alakalı zekfıya (mfıtematiksel. mantık) yöneliktir, bu da ortaya zorluklar ve mühim noksanlıkler çıkartır, çünkü diğer bireylerin bilinmesinın. cezbedilmesinin ve senedirılmasının sosyal.   ekonomik, politik alanda isteklerinin tatmininin bağlı olduğu beceriler bi hayli mühimdir … Bu durum özellikle 19. asrın sonlarında başgösteren başlıca üç sebepten kaynaklanmaktadır: 1) Miisbeı Bilimlerin ltiban – Müsbet bilimler çok eskidir ve örneğin Yunanlı yazarların zeka ile ilgiliki ilk düşüncelerini etkilemiştir. Lakin matematiğin ilerleyişi ve git gide artan önemi. şekilsel mantığın ı ortaya çıkışı, matematik ve mantıksal yapılara ve etkinliklere dayalı bir zekii modeli arama eğilimini kuwetlendinniştir . …. 2) Tekrıiğbı Onemi – Sanayi makinacılığının gelişmesi, insanın çevresiyle ilişkilerinin değişimindeki enteresan başarıları. makinaların ve mekanik cihazların tasarımı, ima.latı ve kullanımında kendini gösteren yaratıcı zekanın imajının değer kazanmasına yolaçmıştır. 3) Evrim Kuramı – Bu kurarn insan ve hayvan içinde sürekli olaraklik öğeleri aramaya yönelikti.

Araştırmacılar. zek3 hususunda. insanda daha karmaşık olsa da, her ikisinde de bulunan, yani aynı uygulama alanına giren davranışları gözönünde bulundurmaya yönelmişlerdir: sözkonusu. mekfının. cihazların kullanımı ve bunların yaratılmasıdır (aşağıya ve 2. Bölüme bkz.), bu da bir önceki başlıktaki bilgileri doğrulamaktadır. Başka bir düzeyde, çağdaş toplumun evrimi bireylere verilen önemin. onların ayrıntı kısmını tanıma endişesının artmasına ve problemlerinin çözülmesine yardımcı olma arzusuna yolaçmıştır. Bu bilgi ve müdajıeleleri ilmi temellere dayanctırarak gerçekleştirme çabası, bireysel ve bedensel hastalıklar alanında inceleme ve tanı yollarının çoğalmasına yol açtığu gibi. tesllerin (bu testierin hepsi zekii ile alakalı değildir) artmasına da n�den olmuştur. Yine başka bir düzeyde, zekii testlerine,2 uygulamalarından elde edilen bazı sonuçlara ve hatta zek3 kavramının kendine yöneltilen itirazlar salt teknik tartışmadan kaynaklanmamaktadır. Bu karşı çıkışların bazılarının canlılığı, tartışmacı niteliği, devreye sokulan ispatlar, toplumsal yaşam görüşleriyle bağları. gruplar ve bireyler arası ilişkileri görülmektedirmaktadır. Zeka düzeyi3 testierindeki başarılarda etnik ve sosyal gruplar arası eşitsizlikler gösteren karşı karşıya geldirma sonuçları.

ırkçılığın savunumu veya sosyal eşitsizlikleri sürdürme isteği olarak ele alınmış ve böyle olduğu kanısıyla bunlara karşı çıkılmıştır. Zekanın kahtımsal özelliği hakkın- da yapılan araştırmalar aynı biçimde kavranmış ve aynı nedenlerden dolayı yadsınmıştır. Testierin içeriği, bunları kullananların niyeti, yönetici sınınarın bunun yanı sıralıklarını gözetmekle yükümlü sosyal örgütkrc destck verdiği gerekçesiyle sorgulanabilir … Bu konulara fakat değinmekle yetiniyoruz, çünkü bunlar ile ilgili tartışmak, özellikle altında yatan önvarsayımlar ve güdülcnmelere bağlı olursa, bu kitabın temel olarak ilctmcyi amaçladığı bilgileri gözardı etmemize neden olmaktadır. Zaten bunlar, testierin kullanımına bağlı sorunlarla alakalıdir. Oysa ki göreceğimiz gibi, zekanın bilinmesi bu kullanımı bi hayli fazla aşmakta ve daha ziyade eğer tamamen gözardı edilmemişse, doğrudan bireylere (veya gruplara) yönelik incelemelerde rastladığımız kesinliği göstermeyen değerlendirme ve sınıflandırma yönüyle alakalıdir.

Pierre Oleron – Zekâ – Cep Üniversitesi PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu