PDF

Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı PDF Oku indir

Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı kitabını araştırdık. Ayrıca Salih Suruç tarafından kaleme alınan Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı kitap özetinin yanı sıra, Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı pdf oku, Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı yandex, Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı e-kitap pdf, Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı PDF Drive, Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı PDF indir Oku

Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Olan Hadiseler Efendimizin Pak Nesebleri Efendimizin Meşhur Dedeleri Abdullah Fil Vakası Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu Efendimizin Dünyaya Teşrifi Efendimizin Sütanneye Verilmesi Efendimiz Sadoğulları Yurdunda Efendimizin Annesine Getirilmesi ve Annesinin Vefatı Efendimiz Dedesi Abdulmuttalib’in Yanında Efendimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı Amcasıyla Şam’a Gidişi Hz. Haticeyle Evlenmesi Zeyd Bin Harise’yi Azad Etmesi ve Hz.Ali’yi Yanına Alması Kabe’nin Yeniden İmarı Risaletinden Önce İnsanlığın ve Dünyanın Durumu İnsanlığın ve Dünyanın Durumu Arabistan’nın Durumu Kuss B.Saide Efendimizi Haber Veriyor Efendimize Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler Hz.Hatice, Hz. Ebubekir ve Hz.Ali’nin Müslüman Oluşu Gizli Davetin Hız Kazanması ve Hz.Bilal’a Yapılan İşkenceler Hz.Osman,Talha B.Ubeydullah, Halid B.Sad İslam’a Girmeleri Sad B.Ebi Vakkas, Ebu Zerr-i Gıfari, Habbab B. Eret’in İslam’a Girmeleri Aleni Davet Efendimizin Peygamberliğini Açıklaması Efendimize Hakaret ve Eziyetler Müşriklerin Ebu Talib’e Şikayetleri ve Yeni İstekleri Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in İslam’a Girmeleri Habeşistan’a Hicret Şakkı Kamer Mucizesi Boykot Hüzün Yılı Hz.

Aişe İle Nişanlanması ve Hz. Sevdeyle Evlenmesi Taif’e Gidişleri Ve Mekke’ye Geri Dönüşleri İsra ve Miraç Mucizesi Medineli İlk Müslümanlar ve Akabe Biatları Medine’ye Hicret’in Başlaması Ve Hz. Ömer’in Hicreti Efendimizin Medine’ye Hicreti Efendimizin Hicreti Efendimizin Medine’ye Gelişi Mekke Devrinin Hülasası Cenâbı Hakk, insanlığın babası Hz. Adem’i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s.), Arşı Âlâ’da muazzam bir nurla bir isim yazılı gördü: “Ahmed.” Merak edip sordu: “Yâ RabbiL Bu nur nedir?” Allah Teâlâ buyurdu: “Bu, senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki, onun ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed’dir. Eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım!”1 îmanımızla kabul ettiğimiz bu muazzam gerçeği, milyarlar sene sonra gelen gelen o nurun sahibi de, bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır. Bir gün ashabtan Abdullah b. Câbir (r.a.), “Yâ Resûlallah!.” dedi, “Bana, Allah’ın, her şeyden evvel yarattığı şey nedir, söyler misin?” Şu cevabı verdiler: “Her şeyden evvel senin Peygamberinin nurunu, Kendi nurundan yarattı. Nur, Allah’ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi.

O zaman ne Levh, ne kalem, ne Cennet, ne Cehennem, ne melek, ne semâ, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı.”2 Semâyı bütün haşmetiyle aydınlatan nur, sonra ilk kez Hz. Adem’in alnında parladı. Sonra peygamberden peygambere geçerek Hz. İbrahim’e (a.s.) kadar geldi. Ondan da oğlu Hz. İsmail’e intikal etti.”Peygamberlerin Babası” olarak anılan Hz. İbrahim’in iki oğlu vardı: İshak ve İsmail (a.s.). O, oğlu İshak’ın neslinden bir çok peygamberin geleceğini Cenabı Hakk’ın ilhamıyla bilmişti. Lakin, çok sevdiği Hacer’den dünyaya gözlerini açan oğlu İsmail’in (a.

s.) neslinden peygamber gelip gelmeyeceği meçhuli idi. Bunun yanında, âhirzamanda büyük bir peygamberin gönderileceğini de biliyordu. Bu nedenle de, Son Peygamber’in, çok sevdiği oğlu İsmail’in neslinden gelmesini şiddetle arzu ediyordu. İlk banisi Hz. Âdem olan yeryüzünün ilk mabedi Kabe, uzun zamanın geçmesiyle yıkılmış, âdeta yerle bir olmuştu. Hz. İbrahim, bu mukaddes binanın tekrar inşası için Cenâbı Hakk’tan emir aldı ve oğlu İsmail’le birlikte derhâl çalışmaya koyuldu. Kabe’nin inşası tamamlanınca, baba oğul ellerini dergâhı İlâhî’ye açarak şöyle yalvardılar: “Ey Rabbimiz!. Neslimizden gelen Müslüman ümmet içinden bir peygamber gönder; ki o, onlara âyetlerini okusun, Kitab’ı ve hükümlerini öğretsin, onları günahlardan temizlesin! İşte, Cenâbı Hakk, yapılan bu samimî duayı yanıtsız bırakmadı ve Hz. İsmail’in neslinden, Peygamberlerin Reisi Hz. Muhammed’i (s.a.v.) göndererek kabul etti.

Bu gerçeği bizzat Kâinatın Efendisi, “Ben, babam İbrahim’in duasıyım.”4 diyerek ifade buyurmuşlardır. Hz. İsmail’in evlâd ve torunları git gide çoğaldı ve Arap Yarımadasının her tarafına dağıldı. İçlerinden Adnan Oğulları, onlar içinden Mudar Oğulları ve onlar içinden de Kureyş Kabilesi diğerlerinden üstün ve farklı oldu. Kureyş Kabîlesi içinde ise, Haşîmîler kolu, hepsinden daha çok fazilet ve şeref buldu. Bu gerçeği de bizzat kendileri şu biçimde ifade buyurmuşlardır: “Allah, İbrahim Oğullarından İsmail’i, İsmail Oğullarından Kinane Oğullarını, Kinane Oğullarından da Kureyş’i, Kureyş’ten de Benî Haşîm’i, Benî Haşîm’den de beni seçmiştir.”5 Bütün kaynakların ittifakla dile getirdikleri, Kâinatın Efendisinin 20. dedesine kadar uzanan neseb silsilesi şöyledir: “Muhammed (s.a.v.), Abdullah, Abdûlmuttâlib (asıl ismi Şeybe), Haşîm, Abdi Menaf [Muğîre], Kusay, Kilab, Mürre, Kâb, Lüeyy, Galib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinane, Huzeyme, Müdrike [Amir], İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan.”6 İşte, Fahri Kâinat Efendimizin büyük dedeleri, bu zâtlardı. Her birinin zürriyeti çoğalmış ve her biri birden fazla cemaatin reisi, bir çok kabîle ve aşiretin dedesi ve babası olmuşlardır. Lakin, ne vakit birinin iki oğlu olsa yahut bir kabîle iki kola ayrılsa, Sevgili Peygamberimizin soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun büyük dedesi kim ise yüzünde parlayan müstesna nurdan bilinirdi.

Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi Neseb âlimlerince, Peygamber Efendimizin 20. dedesi olan Adnan’ın, Hz. İbrahim’in neslinden olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Adnan ile İbrahim (a.s.) içinde uzun bir zaman mesafesi mevcuttur. Bir kısım neseb âlimleri arada 40 batın [göbek] olduğunu belirtirler.7 Buna binâen, aradaki zaman biriminin ne kadar uzun olduğunu az çok tasavvur etmek olabilecekdür. Bu nedenle, Resûli Ekrem Efendimizin 20. dedesi Adnan’dan Hz. İbrahim’e kadar olan ikinci kademe neseb silsilesi, basamak basamak tesbit edilememiştir. Bazı neseb âlimleri yedi, bazısı da dokuz göbekte Hz. İsmail’e Peygamber Efendimizin nesebini mevcutturmışlardır. Haliyle bu, arada bir çok basamağın atlandığını ortaya koyar. Adnan ‘dan Hz.

İbrahim ‘e kadar Bazı âlimler, Peygamber Efendimizin, Adnan’dan Hz. İbrahim’e mevcutturdıkları ikinci kademe neseb silsilesini şöyle sıralarlar:

Salih Suruç – Peygamberimizin Hayatı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu