PDF

Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali PDF Oku indir

Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali kitabını araştırdık. Ayrıca Suat Yıldırım tarafından kaleme alınan Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali kitap özetinin yanı sıra, Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali pdf oku, Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali yandex, Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali e-kitap pdf, Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali PDF Drive, Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali PDF indir Oku

Sûre Hakkında Mekke’de, risaletin başlangıcında nâzil olmuş olup 7 âyettir. Tam olarak nâzil olan ilk sûredir. Kur’ân-ı Kerîm’in başlangıcı olduğundan “bir yeri yahut bir şeyi açan, başlatan” manasına Fâtiha adı verilmiştir. Ayrıca yirmi kadar güzel vasfını bildiren başka isimleri de mevcuttur. Mesela: Namazda okunması vacip olduğundan Sûretu’s-salât, Allah Teâla’nın arşının altındaki hazineden indirilip ulvî mânaların hazinesi olduğundan Kenz; tek başına yeterli olduğundan Vâfiye, Kâfiye; bütün sûrelerin aslı, kökü, tohumu durumunda olduğundan Ümm’ul-Kitab, el-Esas onun isimleri içindedır. Bu kutlu ve özlü sûre gerçekten Kur’ân-ı Kerîm’in feyizli ve bereketli bir hülasası ve İslâm ibadetinin esasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in ana gayeleri şunlardan oluşmaktadır. 1. Tevhid, yani Allah’ın birliği 2. Nübüvvet 3. Âhiret 4. İbadet ve adaleti de kapsayarak istikamet. Fâtiha sûresi bu esaslara açıkça delâlet eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla [59,22-24] 2.

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allâh’adır. 3. O rahmândır, rahîmdir. 4. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. [24,25; 37,53] Rabbü’l-âlemin sıfatı Kur’ân mesajının evrenselliğini, rahmân ve rahîm sıfatları, Allah’ın kâinatı şenlendiren geniş rahmetini ilan eder. Sûrenin başında “Bütün övgüler Allah’ındır” şeklinde kapsamlı bir hüküm verildiğinden, âdeta “Niçin?” diye soran aklı tatmin için, zımnen gerekçe teşkil eden bazı ilahî sıfatlar hatırlatılmaktadır. Övgüler Onundur: Çünkü Rabbü’lâlemîndir bütün varlıkları yaratıp büyüten, varlıkta sürdürendir. Çünkü rahmândır, rahîmdir: Bu müthiş kâinatı merhametiyle şenlendiren, güneşleri, ay’ları, topyekün kâinatı bitkilere ve hayvanlara hizmet ettiren, cansızı ve canlısı ile bütün varlıkları da insana hizmet ettiren O’dur ve çünkü, hayat yalnızca dünya yaşamından ibaret değildir. Burada ağır bir emanet yüklenerek, Allah’ın halifesi, vekîli olarak geçici bir süre için görevlendirilen insanın, asıl yaşamı ebedî âhiret yaşamındadır. İşte Allah âhiretin de tek hükümdarıdır. 5. yücelerden indiren Zatın, bütün âlemleri her tarafıyla aynı anda gören Rabbü’lâlemin olduğunun mühim bir delilidir. 5. âyet ile kul, Rabbi ile bir akit yapmaktadır.

Allah’a ibadet ve teslimiyet gösteren insana O, dünya çapında yardım ve hidâyeti, âhirette cenneti vermeyi uhdesine alır. 6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet. [4,69] 7. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Son âyet doğru yolun somut, gerçekleşmiş şeklini gösterir, mümini geniş düz caddede ilerleyen peygamberlerin nuranî kafilesinin peşine yerleştirir. Örnek gereksinimini tatmin eder. Fâtiha sûresinin okunması tamamlanınca “öyle olsun, kabul eyle!” mânasına gelen “âmin” denilmesi sünnettir. Bakara Sûre Hakkında Bakara sûresi Medine zamanında hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Hacim itibariyle Kur’ân’ın 1/12’ sini teşkil eder. Kur’ân’ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden meydana gelir. Mukaddime: Kur’ân’ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir.

Birinci maksat:Bütün insanları İslâma dâvet eder. İkinci maksat: Bilhassa Ehl-i Kitabın yanlışlarını düzeltip Kur’ânı tasdik etmeye çağırır. Üçüncü maksat: Bu dinin ahkâmını ayrıntılı olarak bildirir. Dördüncü maksat: Bu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak müeyyidelere ve teşvik edici hususlara yer verir. Netice: Mezkûr maksadları içeren dâveti kabul edenleri tanıtır; onların dünya ve âhiretteki âkıbetlerini açıklar. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1. Elif, Lâm, Mîm. Kur’ân-ı Kerîm’in 29 sûresi huruf-i mukattaa adı verilen bu münferit harfler ile başlar. Müfessirler, bunların mânasız yahut tesadüfî olmadığını vurgular, onlar ile ilgili öne sürülen olabilecek çeşitli izahları nakleder, bununla birlikte Allah ile Resulü (a.s.) içindeki bu şifrelerin kesin mânalarını Allah’a havale ederler. Allah Teâla bu tonlu seslerle sinyaller verip beşeriyetin dikkatlerini çekmekte, bir an için, her işi bırakıp gelecek muazzam gerçekleri dinlemelerini elde etmektedir. Keza Kur’ânın da böyle harflerden ibaret olduğunu, yapabileceklerse bu harfleri tercih ederek insanlara da benzerini yapma çabaları hususunda meydan okuduğunu hatırlatmaktadır. el-Kitab: “Yazılı şey” demektir. Böylelikle kitap adı verilerek zımnen Kur’ân vahiylerinin yazı ile tesbit edilmesi emredilmektedir.

Kur’ân o kitaptır ki kitap denilince, anı onun geldiği en müthiş kitaptır ve diğer bütün kitaplar onun mânasını açıklamak görevindedirler. Takvâ: Korunma, sakınma demektir. İnsanın, başta küfür ve şirk olarak kendisine zarar veren her türlü kötülükten, haram ve isyandan korunarak ta nihayette cehennem azabından da muhafaza edilmesinı sağlayan değer sistemidir. Muttakî ise, takvâ sıfatını taşıyan kimsedir. Gayb sözlükte: “Görünmeyen, gözden gizli kalan şey” demektir. Terim olarak “Duyulardan ve insanın ilminden gizli kalan” şeye adı verilmiştir. Bir şeyin gayb olması, insanlar yönündendir; yoksa Allah için gayb yoktur. Allah Teâla da bize göre gaybdır, fakat O’nun ile ilgili “gâib” denilemez. 2. İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere! [32,1-2] 3. O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. 4.

Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de kesinlikle onlar inanırlar.

Suat Yıldırım – Açıklamalı Kur’an Meali PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu