PDF

Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri PDF Oku indir

Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri kitabını araştırdık. Ayrıca Timur Kuran tarafından kaleme alınan Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri kitap özetinin yanı sıra, Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri pdf oku, Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri yandex, Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri e-kitap pdf, Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri PDF Drive, Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri PDF indir Oku

1989-1997 zamanında yayımlanmış altı makalemin Türkçe çevirisini bir araya getiren bu kitabın amacı, İslâm’ın ilkelerini günümüzün ekonomilerine, özellikle de İslâm dünyasındaki ekonomik yaşama uygulama çabalarına ışık tutmaktır. İslâm bankacılığı ve İslâm sermayesi gibi olguların son çeyrek yüzyılda aralarında Türkiye’nin de olduğu birden çok ülkenin ekonomi sahnesine çıktıkları ve giderek önem kazandıkları bilinmektedir. Lakin “ekonomik İslâmlaşma” akımının mantığını, küresel boyutunu ve dinamiğini kapsamlı bir biçimde inceleyen yapıtlar yok denecek kadar azdır. “İslâm ekonomisi” kavramının bile ne zaman, hangi ülkede, kim tarafından ve hangi nedenlerle oluşturulduğu pek soruşturulmamış, “İslâm’a dönüş” programları çerçevesinde başlatılan ekonomik uygulamalar da yeterince incelenmemiştir. Elinizdeki kitabın bu gibi açıkları bir ölçüde kapatacağını ümit ediyorum. Ekonomik İslâmlaşma hususundaki bütün çalışmalarım kitaba alınmamış, birbirlerini tamamlayan birkaç makalenin seçilmesine özen gösterilmiştir. Bu makalelerin İngilizce orijinalleri ayrı zamanlarda yazılmış ve değişik dergi veya kitaplarda yayımlanmış olmasına karşın kitapta fazla tekrar bulunmamaktadır. Bu bakımdan bunların ortadan kaldırılmasına gerek görülmemiş, herhangi bir makalenin bütünlüğünü veya dengesini bozacak bir kesinti yapılmamıştır. Kitabın her bölümü orijinaline sadık kalmış, ilk basım tarihinden sonraki gelişmeler ışığında sunulmuş yorumlar değiştirilmemiştir. Kitaba alınan makaleler, orijinallerinin yayımlanma sırasına göre dizilmemiş, okurun husustan konuya rahatça geçmesine olanak tanıyan bir sıralama seçilmiştir. Birinci bölüm İslâm ekonomisi kisvesi altında girişilen çeşitli reform ve uygulamaları eleştirmekte, ikinci bölüm de İslâm bankalarını, zekât sistemlerini ve İslâmi işyerlerini kapsayan ve çeşitli kentlerde yer edinmiş olan İslâmi alt-ekonomileri incelemektedir. Üçüncü bölüm ise, lâik ve kişisel özgürlükleri korumaya azimli bir toplum yönünden ekonomik İslâmlaşmanın ne ölçüde ve hangi bakımlardan tehdit oluşturduğu sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır. Bu bölümün bir savı, ekonomik İslâmlaşmanın kalkınmaya zararlı yönleri olduğudur. Lakin ekonomik İslâmlaşmayı körükleyen toplumsal sorunlara kalıcı çözümler bulunmadıkça bu akımın güçlenerek süreceği görüşü de savunulacaktır. Ayrıca İslâmlaşma çerçevesinde geliştirilen her ekonomik kurumun ekonomiyi baltalamadığı, kimisinin ekonomik yararlar sağladığı vurgulanacaktır.

Ekonomik İslâmlaşmanın toplumsal sorunlar sebebiyle güçlenmiş veya güçlenmekte oluşu İslâm ekonomisi kavramının ekonomik nedenlerden dünyaya geldiğu manasına gelmez. Dördüncü bölümde göreceğimiz gibi bu kavram, ekonomik sorunlara çözüm bulmak yerine bir kimlik sorununu, özellikle de Hint Müslümanlarının kimlik sorununu çözmek maksadıyla geliştirilmiştir, işte bundan dolayıdir ki İslâm ekonomisi sağlam ekonomik temellere oturmamış, ekonomik başarıları sembolik mesajları yanında önemsiz kalmıştır. Beşinci bölüm, bu doktrinin ekonomik adalet kavramını bile açıklığa kavuşturamadığını, İslâmi ilkelere göre işleyen bir ekonominin bildiğimiz pazar ekonomilerinden daha adaletli bulunacağını kağıt üzerinde bile gösteremediğini ortaya koyacaktır. İslâm ekonomisi doktrinini anlamaya ve sınamaya yönelik çalışmalarım doktora eğitimimi bitirdiğım 1982 senesinde başlar. Bu doktrinin mantığını ve metodolojisini soruşturan ilk makalem ise, 1983 senesinde yayımlandı. Bunu takip eden on yıl boyunca bu sahadaki incelemelerim giderek beni, kendilerini “İslâm iktisatçısı” olarak tanıtan birden fazla düşünürün İslâm veya Yakın Doğu ekonomi tarihini iyi bilmediğine, özellikle de Orta Çağ koşullarında iyi işlemiş olan İslâm kurumlarının ardından neden yozlaştıklarını veya işlevlerini yitirdiklerini anlamadığına inandırdı. Bu nedenle 1990’lı senelerın ortalarında çalışmalarımı İslâm ekonomi tarihinin dinamiğini anlamaya yönlendirdim. Elinizdeki kitabın altıncı ve son bölümü, işte bu çabanın ilk ürünüdür. Amacı, İslâm dünyasının Batı’nın ekonomik gelişmesine neden ayak uyduramadığını açıklamaya yönelik bilimsel yapıtları sınıflandırmak, eleştirmek ve kapsamlı bir açıklamanın yanıtlaması gereken soruları ortaya koymaktır. O ilk makalenin yazıya döküldüğı 1996 senesinden bu yana hızlanan bir tempoyla o sorularla uğraşmaktayım. Hem İslâm dünyasının ekonomi tarihini hem de şimdilerdeki İslâmcıların din adına daha da ilerletmeye çalıştığı kurumları incelemekten bir şey öğrenmişsem, o da İslâm’a dayandığı söylenen çağdaş ekonomik yaklaşımlarla İslâm tarihinde görülen ekonomik yaklaşımlar içinde uçurumlar olduğudur. Bu bakımdan kitaba İslâm’ın Ekonomik Yüzleri başlığını uygun gördüm. Kaldı ki, çağımızdaki İslâmcı yorumlar içinde bile büyük tutarsızlıklar bulunmaktadır. Kitaptaki altı bölümün ortak bir teması, İslâm’dan esinlenen ekonomik program ve uygulamaların yedinci yüzyıldan günümüze dek hep değişiklik gösterdiğidir. Bir başka ortak tema da, gerek geçmişteki ekonomik yaklaşımların gerekse şimdilerdekilerin çelişkiler ve belirsizlikler içerdiğidir.

ilerideki her bölümde herhangi bir ekonomik İslâmlaşma programının bile birkaç yüzü olabileceği örneklerle ispatlanacaktır. Kitaba giren makalelerin İngilizce orijinalleri hazırlanırken öğütleri, yorumları, eleştirileri ve teknik yardımlarıyla metnin olgunlaşmasına katkıda bulunanlara her bölümün başında şükran borcumu belirtiyorum. Burada, bu makalelerin çevirisini gerçekleştiren Yasemin Tezgiden’e teşekkürlerimi sunmak isterim. Hem çevirinin akıcılığını biraz olsun arttırmak hem de seçilen terimlerin tutarlılığını sağlamak maksadıyla Tezgiden’in yaptığı çevirinin redaksiyonu tarafımdan yapıldı. Açıklamalarla uğraşmayı abarttığımı yüzüme vurmayarak revizyonlarımın bitmesini sabırla beklediği için Tezgiden’e bunun yanı sıra teşekkür ediyorum. Latin alfabesiyle yazılan dillerdeki şahıs adları olduğu gibi yazılmış, diğer dillerdekiler ise, metnin içinde Türkçeleşmiş şekilleriyle verilmiştir. Buna karşın, aynı şahısların yapıtlarına atıfta bulunulduğunda o yapıtlardaki yazım esas alınmıştır. Misal verilecek olursa, Pakistan’daki Cemaat-i İslâmi’nin kurucusu metinde “Mevdudi” olarak geçecek, Mevdudi’nin İngilizce’ye çevrilmiş yapıtları ise, kaynakçaya “Mawdudi” olarak girecektir. Kaynaklardaki yazımları bozmamaktaki amaç, onları bulup okumaya çalışmak isteyen okurlara kolaylık sağlamaktır. Timur Kuran Los Angeles, Kasım 2001

Timur Kuran – İslam’ın Ekonomik Yüzleri PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu