Tarih Kitapları

Türk Sufiliğine Bakışlar PDF indir

Türk Sufiliğine Bakışlar PDF indir, e-kitap sitemizde Türk Sufiliğine Bakışlar kitabı ile ilgili bilgi vereceğiz. Ahmet Yaşar Ocak tarafından kaleme alınan Türk Sufiliğine Bakışlar kitabı 272 sayfadan oluşup, Ciltsiz kapak olarak yayınlanmıştır. Türk Sufiliğine Bakışlar kitabını 9789750519147 numarası ile kontrolünü yapabilirsiniz. Türk Sufiliğine Bakışlar kitap özeti, Türk Sufiliğine Bakışlar pdf oku, Türk Sufiliğine Bakışlar yandex, Ahmet Yaşar Ocak e-kitap pdf, Türk Sufiliğine Bakışlar PDF Drive, Türk Sufiliğine Bakışlar Epub ile alakalı indirme linkleri makalemizde.

Türk Sufiliğine Bakışlar PDF Oku

Türk Sufiliğine Bakışlar Kısa Özet

Türk İs­la­mı, ya­ni Tür­ki­ye’nin ta­rih­sel, top­lum­sal ve kül­tü­rel ge­le­ne­ği için­de şe­kil­len­miş öz­gül bi­çi­miy­le İs­lam, son yıl­lar­da ha­ra­ret­li tar­tış­ma­la­ra ko­nu olu­yor. Özel­lik­le Ale­vî­lik, çe­tin tartışmaların sa­vaş ala­nı gö­rü­nü­mün­de. Bu tar­tış­ma­lar­da, so­mut ta­rih­sel bağ­lam­la­rı  gözetmeyen bir ba­kı­şın ege­men­li­ği gö­rü­lü­yor. Ge­rek Ale­vilik, ge­rek­se Türk İs­lamı’nın sim­ge isim­le­ri, bu­gün­kü Ke­ma­list ve­ya *Türk-İs­lam ­Sen­tez­ci* vs. ide­olo­jik ter­cih­le­ri doğrultusun­da, düm­düz bir ta­rih­sel sü­rek­li­lik kur­gu­su için­de ef­sa­ne­leş­ti­ri­li­yor. Ah­met Ya­şar Ocak’ın elinizdeki der­le­me­si, her şey­den ön­ce so­mut bağ­lam­la­rı gö­ze­ten bir ta­rih­çi­lik yaklaşımının ör­ne­ği­ni ve­ri­yor.

Der­le­me­de­ki ma­ka­le­ler, Türk İs­la­mı’­nın ve özel­lik­le he­te­ro­doks ge­le­ ne­ği­nin öz­gül kişiliğinin tas­vir eden önem­li kat­kı­lar içe­ri­yor. Ana­do­lu ta­rih­sel coğrafyasında or­to­doks ve he­te­ro­doks İs­lam kül­tür­le­ri ara­sın­da­ki et­ki­le­şi­min bo­yut­la­rı da bu çer­çe­ve­de dik­ka­ti­mi­ze sunuluyor. He­te­ro­doks Halk İs­lamı’nın fark­lı kül­tür­le­ri bağ­daş­tı­rı­cı özel­li­ği­ni, ta­sav­vu­fi-mis­tik ka­rak­te­ri­nin bas­kın­lı­ğı­nı ve meh­dici ni­te­li­ği­ni ser­gi­le­yen Ah­met Ya­şar Ocak, Türk İs­lamı’nın dört önem­li ki­şi­li­ği­ni özel­lik­le ele alı­yor: Ah­med-i Ye­se­vi, Mev­lana Ce­laled­din-i Ru­mi, Yu­nus Em­re, Ha­cı Bek­taş-ı Ve­li.

Türk Sufiliğine Bakışlar PdF indirmek için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu