PDF

İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier PDF Oku indir

İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier kitabını araştırdık. Ayrıca Bernard Rosier tarafından kaleme alınan İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier kitap özetinin yanı sıra, İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier pdf oku, İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier yandex, İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier e-kitap pdf, İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier PDF Drive, İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier PDF indir Oku

Yetmişli senelerın başından beri, BaVnın bütün kapitalist sanayileşmiş ülkeleri ciddi ekonomik kuvvetlikler hayatlarını sürdürmektedirler. Savaş sonrası uzun süreli büyüme evresinin rahatlık günleri artık geçmişte kaldı, kugün, düşük gelişme bi hayli hızlı, seksenli senelera kadar çok yüçsek enflasyonlu ve 1988’de gelişmiş Batı ülkelerinde otuz milyon insanı işsiz bırakan bir “kriz” yaşanmaktadır. V} işsizlik dünyanın en gelişmiş ülkelerinde yoksulluğa hstta sefalete geri dönüş manasına gelmektedir (“yeni yokml ülkeler”den söz edebilir miyiz?). Bu sefalet bunun yanı sıra Üçüncü Dünya’nın en yoksul ülkelerinde de hızla ilerlemektedir. Altmışlı senelerın sonunda bittiği sanlan bu kriz olgusu karşısında, herkes “konjonktür”deki ju yön değiştirmeyi anlamaya, açıklamaya ve sonuçların: tahmin etmeye çalışmaktadır. Ekonomik olguları anlamak ve açıflamak iktisat kuramının amacıdır; ekonomik krizi anhmak ve açıklamak ise kriz kuramlarının amacıdır. Uzun bir durgunluk zamanından sonra kriz kuramlarında, ütmışlı senelerın ortasından bu yana bi hayli hızlı bir canlanma görülmektedir. Bu canlanmadan çok sayıda yaklaşım d>ğmuştur. Ama krizi açıklamaya yönelik bu yaklaşımların dağınık, hatta çelişkili niteliği, ne olayı kavramaya çalşanlan teşvik etmiş ne de krizin önüne geçmeye çalışaılan tatmin etmiştir. Bütün kuramlar krizden çıkışı gerçekleştirmek maksadıyla, bazı iktisat politikaları önermeye >e önlemler bulmaya yönelmişlerdir; ama aslında bilinçli ,’a da bilinçsiz olarak, bu iktisat politikalarının herbiri biı iktisat kuramından kaynaklanmaktadır. Ama bir çok ku-am olduğunda, bunlar neye yarar? Bu soruya, gerçeğin, özellikle ekinomik olaylann gözlenmesinin, bu gözlemlerin doğru o’masma olanak sağlayacak araçlara sahip olunmadan yıpılamayacağı şeklin7 de yanıt verilebilir. Nitekim ister nicel ölçümler ister nitel incelemeler söz konusu olsun gerekli olan bu araçlar birer kavramdır -yani incelenen nesneyi yalnızca temsil ederler- çünkü gözlemciye kendini kabul ettirecek kadar kesin ve açık olgular yoktur: gerçekliği algılamamız onu temsil edeni algılamamızdır ve bütün kavramlar bir bakış açısını, gerçekliğin bir yorumunu içerir. İşsizlik örneği bunu açıkça gözler önüne serer. Herkes uzman kişilerın işsiz sayısı ile alakalı tartışmalarını ve dışarıdan bakıldığında nesnel olan’bu rakamın politik sonuçlarım bilmektedir. Halbuki, işsizliğin bir tanımını vermeden, bir başka deyişle “işsiz” kavramını inşa etmeden, yani bir “işsizlik” kuramı oluşturmadan (en azından zımni olarak) işsizlik ne gözlemlenebilir ne de ölçülebilir.

“Bu alanda, gerçekten, belirsizlik marjı kayda değer ölçüdedir ve kriterler kaçınılmaz olarak tarafgirdir. Sonuç olarak, açık ve gizli işsizlik (1) hususunda kaçınılmaz olarak bir görüşü olan, yani kendi kuramı olan istatistikçinin bu hususta bir kabulde bulunması onun ‘zımni normatif anlayışından ayrılamaz.” istatistikçinin kendi kuramı, yani tutarlı açıklayıcı şeması, kavramlarla örülmüş bir bütün üzerine kurulmuştur. Kuram kelimesinin, gözlemleme manasına gelen Yunanca bir terimden (theörein) kaynaklanması enteresan değildir… Kuramsız gözlem, gözlemsiz kuram olmaz. Kuram, demek ki her yerde karşımıza çıkmaktadır; en “somut” çalışma ve söylemlerde bile, örneğin üstü örtük dahi olsa istatistik yıllıklarında bile bir kuram mevcuttur, her rakam arada bir son derece karmaşık bir kuramsal inşanın sonucudur. iktisat kuramı ile uygulamalı iktisat içindeki ayırım, bundan dolayı baştan aşağı yanlıştır, yani yanıltıcıdır (şüphesiz, iktisadi okul modelleri inşa eden, tamamen soyut “saf iktisat” ile ilişkili olanlar dışında). Bir başka deyişle, gerçeği tasvire veya açıklamaya yönelik hiçbir söylem kuramsal bağlantıları olmadan yapılamaz. Kuram, genelde onu ele alanın haberi olmaksızın, her yerde mevcuttur. Çünkü gerçeği okumanın bir süzgecini temsil etmektedir ve bu olmaksızın gerçek tümüyle anlaşılmaz olacaktır. Kuramın akla yatkın olması açıklama kapasitesine ve aym zamanda bulgusal başarısına, yani so8 ru sorma ve araştırmaya yöneltme kabiliyetine bağlıdır

İktisadi Kriz Kuramları – Bernard Rosier PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu