PDF

İncil – Yeni Ahit PDF Oku indir

İncil – Yeni Ahit PDF Oku indir, e-kitap sitemizde İncil – Yeni Ahit kitabını araştırdık. Ayrıca Yeni Ahit tarafından kaleme alınan İncil – Yeni Ahit kitap özetinin yanı sıra, İncil – Yeni Ahit pdf oku, İncil – Yeni Ahit yandex, İncil – Yeni Ahit e-kitap pdf, İncil – Yeni Ahit PDF Drive, İncil – Yeni Ahit Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

İncil – Yeni Ahit PDF indir Oku

İncil, Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes’in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa’nın yaşamı ve öğretileri anlatılır. Türkçeye Arapçadan geçen kelimenin aslı Yunanca (Evangelion) şeklindedir ve ‘iyi haber, müjde’ manasına gelmektedir. İncil kelimesi gerçekte Yeni Antlaşma’nın ilk dört kitabını (bölümünü) karşıladığı halde, arada bir Yeni Antlaşma’nın tamamı için de kullanıldığı olur. Bazı zaman ise, hatalı olarak, Kitab-ı Mukaddes’in tümü yerine kullanılır. Yeni Ahit’in ilk dört kısmını oluşturan kanonik İncil’ler: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Günümüzde Hıristiyanlar, çok sayıda İncil içinden yalnızca dört tanesinin ilahi vahiy sonucu yazıldığına inanır ve Yeni Ahit’in bir parçası olarak kabul eder. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bunlara Kanonik İnciller de denir. Bunlar dışındaki çok sayıda İncile ise apokrif denir. İncil’ler Celile’li bir marangoz, öğretmen ve şifa dağıtıcı olan İsa’nın yaşamını özetle anlatırlar. İsa bir Yahudi olarak Roma İmparatorluğu’nda dünyaya gözlerini açtı (M.Ö.

8-M.Ö. 2). Hıristiyan ve İslami kaynaklara göre bir mucize eseri olarak Bakire Meryem’den babasız dünyaya gözlerini açtı. Yahudilerin yüzsenelerdır beklediği Mesih olduğunu ileri süren İsa, dini öğretilerini yaydı ve geniş bir kitleyi peşinden sürükledi. Bazı Yahudi din adamlarının teşviki ve Roma’nın Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus’un emri ile Kudüs’te çarmıha gerildi (M.S. 29- M.S.36). İslamiyet’e göre çarmıha gerilen kişi İsa değildir ve tanrı tarafından İsa gibi gösterilmiştir . Bunun yanında az sayıda tarihçi ve araştırmacı İncil‘ler ve Kur’an’da bahsi geçen ve tarihi dökümanlarda ismine rastlanılmayan İsa’nın mitolojik bir karakter olabileceğini düşünmektedir. Hıristiyan kaynaklarına göre, İsa’nın çarmıhta öldüğü ve üç gün sonra dirildiği inancı havarileri ve diğer öğrencileri içinde büyük etki yarattı. Havariler İsa’nın göğe alınışından sonra bir süre Filistin’de kaldılar. Lakin hem Yahudi muhafazakarlar hem de Romalılar’dan gördükleri baskılar sebebiyle dünyanın değişik yerlerine göç etmek zorunda kaldılar. Bunun sonuçlarından bir diğeride Hıristiyanlığın yayılması oldu.

Havarilerden Petrus Roma’da, Bartalmay Ermenistan’da, Yehuda (Taday) ve Yurtsever Simun Pers topraklarında öldürülmüşlerdir Hıristiyan kaynaklarının aktardığına göre, İsa’nın havarileri ve onların yakın etrafında bulunan bireyler İsa’nın öğretilerini anlatmayı sürdürdüler. Öğrencilerin önderi konumundaki Petrus Roma’da yaşamaktaydı. Onun yakın çalışma arkadaşı Markos büyük olasılıkla Petrus’un anlattıklarını bir araya getirerek İsa’nın yaşamını anlatan en eski İncil kitapçığını yazmıştır (M.S. 50-60 senelerı). Diğer İncil yazarları İsa’nın öğrencisi Matta Levi ve Pavlus’un yakın çalışma arkadaşı doktor Luka, Markos’un yazdığı metni geliştirerek değişik alıcılara göndermek üzere İsa’nın yaşam öyküsünden kesitleri yazmışlardır. Her iki kitapçığın da 70 senelerı dolayında yazıldığı kanısına varılmaktadır. Yine İsa’nın öğrencisi olan Yuhanna ise İncil’ini 85 senesinden sonra kaleme almıştır. İncil’lerin yazım tarihleri ile hangi dilde yazıldığına dair güvenilir bir bilgi yoktur. Yeni Antlaşma 27 kitapçıktan buluşmaktedir. İsa’nın yaşamını anlatan ilk dört kitapçığa İncil denilmektedir. Sonraki kitapçıkların büyük bir bölümü ise İsa’nın öğrencilerinin (elçilerinin) kiliselere yazdığı mektupları içerir. İsa’dan sonraki ilk iki yüzyılda çok sayıda İncil ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bunların hangilerinin “kutsal” ve “kanonik” kabul edilmesi gerektiği hususunda bir görüş birliği yoktu. Dört İncil olması gerektiğini savunan ilk belge M.

S. 180 senesinde Piskopos Irenaeus tarafından yazılmıştır. Dört İncil hususunda Hıristiyanların bir görüş birliğine varması bu tarihten de daha ileride gerçekleşmiştir. M.S. 397′deki Üçüncü Kartaca Konsili, şimdilerdeki haliyle Yeni Ahit’in onaylandığı ilk büyük Hıristiyan kuruludur. Kitabı Mukaddes’teki İncillerin üçü; Matta, Markos ve Luka’nınkiler, gerek verdikleri bilgi gerekse üslup yönünden birbirini andırır. Bunlara sinoptikler denir. Yuhanna’nın incili, diğerlerinden farklıdır. Sinoptik İncillerin ortak bir kaynaktan (Q metni) kaynaklandığı öne sürülmüştür. Matta İncili, İsa’nın oniki havarisinden birisi olan, Roma vergi memuru Celile’li Matta tarafından yazıldığı kabul gören incildir. Yeni Ahit’in ilk bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice “efendimizin (tanrımızın) armağansi” manasına gelmektedir. M.S.

52 – 68 senelerı içinde, Kudüs düşmeden önce yazıldığı tahmin edilmektedir. Matta İncili, İsa’nın soyağacı ile başlar, yaşamını ve dinî faaliyetlerini özetler. Havarilerin seçimini ve İsa’ya katılışlarını anlatır. Muhtemelen ilk kez İbranice yazılmıştır. Markos İncili temel alınmıştır. Diğer üç kanonik incilden fazla daha fazla Eski Ahit referansı içermektedir. İsa’nın da elemanı olduğu Yahudi toplumunu hedeflediği kanısına varılmaktadır. Yahudileri, Nasıra’lı İsa’nın yüzsenelerdır bekledikleri Mesih (kurtarıcı) olduğuna inandırmayı amaçlar. İsa’nın kral olduğu belirtilir. Yahudilerin fizikî ve materyalist bir kurtarıcı ve krallık beklemelerinden ötürü Matta İncili’nde İsa’nın manevî krallığı vurgulanır. Markos İncili, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerden ikincisidir. “Evanjelist Markos” olarak da anılan Yuhanna Markos tarafından yazılmıştır. Markos, Barnabas’ın kuzeni ve İsa’nın havarisi Petrus’un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos’un incili Petrus’a dayanarak yazdığı kabul edilir. M.

S. 60′lı senelerın sonlarında yahut 70′li senelerın başlarında yazılmıştır. Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil ettiği ve incillerin en eskisi olduğuna inanılır. Vaftizci Yahya’dan İsa’nın göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatır. Kısa versiyonunda İsa’nın boş mezarına kadar olan kısmı anlatır. Luka İncili: Doktor yahut ressam olduğu söylenen Luka, Pavlos’un talebesidir, Havari değildir. Luka İncili, Vaftizci Yahya’nın doğumundan İsa’nın göğe yükselişine kadar olan hemen hemen 35 yılı kapsar. M.S. 60′lı senelerda yazıldığı tahmin edilmektedir. Markos İncili’ni baz aldığı kabul edilir. Karakteristikleri, dönemin Yunanlılarına hitap ettiğini düşündürür. İncilin yazıldığı zamanlarda Romalılar askerlikte ustalaşmış iken, Yunanlılar bilgelikleriyle ünlüdurlar. Bu nedenle Luka İncili İsa’yı kusursuz bir insan ve tanrının bilgeliğinin insan şekline bürünüşü olarak resmeder. İsa’nın ibret verici kısa hikâyelerine geniş yer verir.

İsa’nın Kutsal Ruh ile olan bağlantısını anlatır. Kutsal Ruh’un doğmuş şekli olduğunu, Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla kilisesini kurduğunu ve Kutsal Ruh’tan akan kelimelerini, vaatlerini anlatır. Yuhanna İncili, Yeni Ahit’in ilk dört bölümünü meydan getiren kanonik incillerden sonuncusudur. Kelime anlamı olarak “sevgili” yahut “bi hayli beğeni alan” demektir. Balıkçılık yaparak geçinen, “Evancelist Yuhanna” olarak da anılan, havari Yuhanna tarafından yazılmıştır. M.S. 90′lı senelerda yazıldığı tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya’nın (Yahya Peygamber) dini faaliyetlerinden, İsa’nın göğe yükselişine kadar olan zaman aralığını kapsar. Yuhanna İncili, İsa’nın kilisesinin oluşumunu anlatır. Cennetteki krallığından insanlığa yol göstermeye devam edeceği vurgulanır. Bu anlamda, diğer inciller gibi belirli bir kesimi değil, tüm insanlığı hedeflediği düşünülebilir. “Dünya” kelimesi bir çok yerde tekrarlanır. Diğer incillerde vurgulanan İsa’nın insanî yahut dünyevî faaliyetlerinden ziyade doktrinlerine geniş yer ayırır.

İncil – Yeni Ahit PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu