PDF

Sun Tzu – Savaş Sanatı PDF Oku indir

Sun Tzu – Savaş Sanatı PDF Oku indir, e-kitap sitemizde Sun Tzu – Savaş Sanatı kitabını araştırdık. Ayrıca SUN TZU tarafından kaleme alınan Sun Tzu – Savaş Sanatı kitap özetinin yanı sıra, Sun Tzu – Savaş Sanatı pdf oku, Sun Tzu – Savaş Sanatı yandex, Sun Tzu – Savaş Sanatı e-kitap pdf, Sun Tzu – Savaş Sanatı PDF Drive, Sun Tzu – Savaş Sanatı Epub gibi indirme linklerini de bulacaksınızdır.

Sun Tzu – Savaş Sanatı PDF indir Oku

Çinli filozof savaşçı SUN-TZU’nun şimdilerden 2500 yıl önce yazdığı SAVAŞ SANATI isimli bu eserin 13 bölümden bir araya gelen 384 SAVAŞ TEORİSİ günümüze kadar tüm strateji uzman kişilerının ve Harp Akademilerinin temel kaynak kitabı olmuştur. “SAVAŞMADAN KAZANMAK” prensibini ana doktrin olarak alan bu eser:TakƟk ve stratejik savaşlara yol gösterdiği kadar, günümüz ekonomik ve sanayi sava şlarına da kılavuzluk etmekte, EKONOMİST ve POLİTİKACILARA da yol göstermektedir. Thomas Cleary’nin 1910 basımlı “The Art of War” adlı eserinden Adil Demir tarafından çevrilmiştir. SUNUŞ SAVAŞ SANATI BARIŞIN KİTABIDIR; Bundan hemen hemen iki bin beş yüz yıl önce ünlü filozof savaşçı Sun Tzu tarafından yazılmış olan Savaş Sanatı(Sunzi bingfa) adlı bu eser, savaş stratejileri tarihinin enpresƟjli ve etkileyici eseridir. Savaş Sanatı’nın teorileri ikibin beşyüz senedir tüm askeri önder ve strateji uzman kişilerına kılavuzluk ettiği gibi bugün de gerek Asyalı idareci ve politikacılara gerekse modern işadamlarına yol göstermektedir. Feodal toplumdan modern topluma hemen hemen birgecede geçme becerisini gösteren Japonya’da bilim adamları, Sun Tzu’nun klasik öğreƟlerini, modern çağın siyasetve iş yaşamına büyük bir başarı ile uygulamışlardır. Gerçekten de bugün birden fazla kimse, Japonya’nın bugünkü başarısında. Sun Tzu’nun ünlü ‘Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır.’ doktrininin büyük rol oynadığı hususunda birleşmişlerdir. Savaş Sanatı bugünün iş dünyası içindeki bitmekbilmeyen rekabet hususunda gerek kişisel, gerekse ülkeler arası çekişme ve mücadelenin ana hatlarına ışık tutar. Kitabın okurlarına verdiği ana fikir yenilmez olabilmek, savaşsız zafer kazanmak, savaş ve rekabeƟn fiziğinin, psikolojisinin ve poliƟkasının doğru analizi ile rakiplere karşıüstünlük kazanmanın yollarının bilinmesidır. Kitap büyükbir dikkatle okunarak değerlendirildiğinde bugünkü acımasız iş yaşamında hemen her zaman benzer koşullarla karşılaşılabileceği görülecek ve Sun Tzu’nun derslerinin praƟkkullanımının uygulama becerisine sahip işadamlarına sağlayabileceği yararlar rahatlıkla bulunacaktır. Bence Savaş Sanatı yalnızca askerlerin veya tarihöğrencileri veya araştırmanlarının yararlanacağı bir kitap olmaktan çok bugünün dünyasındaki kullanım ve yararlanma alanını en fazla iş dünyasındaki sınırsız savaş ortamında bulacak ve bu ikibinbeşyüz yıllık eseri okuyarak, doğru yorumlamayı becerecek akıllı iş adamlarının vaz geçilmez el kitabı olacaktır. Sun Tzu’nun Savaş Sanatı incelendiğinde Doğu Asya’da, gerek psikolojinin, gerekse bilim ve teknolojinin temelini oluşturan Taoizm’den mühim ölçüde etkilendiği görülür. HaƩ, bugünkü Uzak Doğu’ya özgü dövüş metotlarınin de Taoizm’den ve bundan dolayı Savaş Sanatı’ndan en azından esinlenmiş bulunacağını bize düşündürür.

Bilindiği gibi Uzak Doğu dövüş metotları de benzer felsefe içinde minimum güç kullanımı ile hasmına maksimum zarar vermeye, gereğinde geri çekilir gibi manevra yaparak düşmanı gafil avlamaya yönelikƟr. Kitabımızın Savaş Sanatı bölümü tam anlamıyla okunduğunda bu savaş modelinin felsefesi ve Çin dövüş felsefesi olan ‘savunma saldırısı’ prensibi daha iyi anlaşılacaktır. Çin tarihi boyunca Taoizm, insan düşünce ve davranışlarından dalgalanmaların belirleyici gücü olmuştur. Ya şamın, birbiriyle sürekli olarak çelişen güçlerin karışımı olduğunu öneren Taoizm, maddesel ve zihinsel gelişmeyi öne çıkarır, teknolojik gelişmeyi vurgularken aynı gelişmenin yaratacağı tehlikelere de dikkat çeker; sürekli olarak olarak insanl ığın maddi ve manevi yönlerinin dengelenmesine çabalar. Siyaset alanında da Taoizm aynı biçimde hem yönetenin, hem de yöneƟlenin yanında durarak zamanın ihƟyaçları çerçevesinde ikƟdarların oluşmasına veya yıkılmasına destek olmuştur. Bu nedenle Tao düşüncesini yansıtmakta olan Savaş Sanatı, yalnızca savaşın değil bunun yanı sıra barışın da kitabıdır. SAVAŞ SANATI VE TAOİZM Eski bir Çin öyküsüne göre, bir zamanlar bir Çin soylusu, zamanının en ileri bilim adamlarından olarak kabul gören üç kardeş otacıdan en gencine, aralarından en üstün olanın kim olduğunu sormuş. Otacı yanıt vermiş, “En büyük ağabeyim, hastalıkların ruhunu görüp, daha ortaya çıkmadan yok ettiği için, şöhreti evinin duvarlarından dışarı çıkmaz.” “Ortanca kardeşim, hastalıkları meydana geldiği anda yok eder, bundan dolayı onun şöhreƟ de yaşadığı mahallenin dışına çıkmaz.” “Bana gelince, ben damarları açar, şuruplar hazırlar, masaj yaparım. Bu nedenle şöhreƟm her yere yayılır.” “Şimdi size sorarım hangimiz en üstün?” Bu konu üzerine yorum yapan bir Ming dönemi bilgesi, “İşte, önderler, komutanlar ve ülkeyi yöneten tüm yöneticiler için bundan daha mühim bir kıstas bilmiyorum.” der. Yaşlı otacının kelimelerine paralellik gösteren Sun Tzu’nun felsefesi de, aynı biçimde elinden geldiğince çatışmayı gereksiz kılmaya yönelikƟr. Büyük ustanın ünlü deyişi, “Düşman ordularını savaşmadan yenmek en büyük ustalıktır.

” bu düşünceyi görülmektediran en büyük örnektir. Yine aynı otacının dile getirdiği gibi Sun Tzu’ya göre de, savaşmanın çeşitli düzeyleri mevcuttur. En usta komutan, düşman tuzaklarını boşa çıkartır, ondan daha az işinde uzmansi, düşmanın destekçilerini yok eder; ardından geleni, düşmanın askeri güçlerine saldırır; en kötü komutan ise surlarla çevrili kentleri kuşatmaya kalkar. Öyküdeki en büyük kardeşin hastalıkları önceden nasıl tedavi edileceği sebebiyle kimse tarafından tanınmaması örneğinde olduğu gibi, Sun Tzu da, eski çağlarda yaşamış en kıymetli savaşçı ve komutanların savaşları, aslında daha savaş başlamadan önce kazanmış olmaları sebebiyle tarihçiler tarafından yeterince bilinmediklerinin, bundan dolayı de tarih tarafından gerekƟği kadar değerlerinin anlaşılarak, ödüllendirilmediklerinin altını çizer. Eldeki güçlerin minimum kullanımı ile maksimum başarıya ulaşmayı amacında olan Sun Tzu’nun Savaşmadan Kazanma stratejisi, genel hatlarıyla Çin tarihinin popüler kültürlerini oluşturan Tedavi Sanatı ile Dövüş Sanatı’nın ilham kaynağı olan Taoist düşüncenin damgasını taşımaktadır. Taoist düşüncenin Savaş Sanatı üzerindeki etkisi bilim adamlarınca yüzsenelerdır incelenip yazılmakta ve Savaş Sanatı stratejisinin klasikliği Taoizm felsefesinin gerek felsefi, gerekse siyasi çalışmalarında da kabul edilmektedir. Bundan hemen hemen iki bin beşyüz yıl önce, Çin’in içinde olduğu iç ve dış savaşlar sürecinde yazılmış olan Savaş Sanatı da yine bunun yanı sıra doğan Tao Klasiği Tao-te Ching (Yol ve Güç) ile birlikte aynı Çin hümanizm akımının sosyal koşullarından esinlenmişƟr. Sava ş konusuna duygusal olmaktan çok akılcı bir yaklaşım gösteren Sun Tzu bizlere, savaşmanın nedenlerinin doğru bilinmesinın savaş sorununu ne biçimde çözüme kavuşturabileceğini, haƩa çatışmaların daha ortaya çıkmadan ne biçimde önlenebileceğine kılavuzluk etmektedir. Bilim adamları, Taoist düşüncenin Savaş Sanatı üzerindeki etkilerini yüzsenelerdır yazmakta, buna karşılık Taoist düşüncenin felsefi ve siyasal doktrinleri de Savaş Sanatı stratejisinin klasikliğini kabul etmektedir. Savaş Sanatı’nın tavsiye ettiği bilginin yüceliği, bu bilginin sağlayacağı Yenilmezlik Yeteneği ve bunun neticesinde gelecek, ‘Savaştan Caydırıcılık’ da Taoist deyiş olan,”derin bilgi ve kuvvetli davranışın bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Savaş Sanatı’na göre, usta savaşçı çatışma psikolojisi ve mekanizmalarını öylesine iyi bilir ki, düşmanın her harekeƟni derhal algılayıp, her olasılığa uygun en doğal manevrayı en az güç kullanımı ile uygular. Eski çağların Taoist çalışmalarından, Chung-ho chi (Denge ve Armoni Kitabı) Taoist bilginin ve pratiğin savaşçı üzerindeki tesirini aşağıdaki sözlerle tanımlar: Derin bilgi, sıkıntıyı sıkıntının oluşmasından önce, tehlikeyi tehlikenin oluşmasından önce, yok olmayı yokolmadan önce, belayı bela gelmeden önce kestirebilmektir. Güçlü davranış, beden tarafından zorlanmadan önce bedeni eğitmekte, zihin tarafından idare edilmeden önce zihni hazırlamakta, dünya tarafından yöneƟlmeden dünya üzerinde çalışmakta, görevlerin baskısı altında kalmadan görevleri yerine geƟrmekƟr. Derin bilgi prensibi ile s ıkıntıyı düzene, tehlikeyi güvene, yok olmayı varolmaya, belayı başarıya döndürebilmek olabilecekdür. Güçlü davranış ile beden uzun yaşama, zihin ile derin düşünce kabiliyetine, dünya barışa, görevler başarıya kavuşturulabilir.

Bu kelimelerin de tanımladığı gibi, Tao veya Zen düşüncesini benimsemiş Asya’lı savaşçılar ulaştıkları derin soğukkanlılık erdemini yalnızca ölüm düşüncesine zihinlerini hazırlamakta değil, ama bunun yanı sıra karşılarına çıkacak her türden değişik koşullar altında, zaman yiƟrmeden anında tepki gösterecek hassaslığa ulaşmakta kullanırlar. Yine Denge ve Armoni Kitabı der ki: Sessizlik içinde kavramak, çabalamadan başarmak, görmeden bilmek bunların tümü Tao’nun duygu ve yanıtlarıdır. Sessizlik içinde kavramakla her şeyi anlamak, çabalamadan başarmak ile her şeyi başarabilmek, görmeden bilmek ile her şeyi bilebilmek olabilecekdür. Hareket oluştuktan sonra hissedip anlamak, anlamak sayılmaz. Büyük çabalardan sonra başarmak, başarı sayılmaz. Gördükten sonra bilmek, bilmek sayılmaz. Bu üç durum hissetme ve karşılık vermekten uzaklaşmayı gösterir. Gerçekten de hadiseleri oluşmadan önleyebilmek, hissedebilmek ve görebilmek birbirlerine bağlı olarak gelişen yeteneklerdir. Hiçbir şey anlaşılmadan hissedilemez, karşılıksız hiç bir şey elde edilemez, hiç kimse fayda görmeyeceği bir yere gitmez. Taoist düşüncenin amaçlarından bir diğeride yaşamdaki çeşitli oluşumlara karşı en uygun hassaslığı ve karşılık verme kabiliyetini daha da ilerletmeye yardımcı olmaktır. Aynı akım altındaki Savaş Sanatı da öğrencilerine sayısız kaynak ve potansiyel sunar. Aynı kavram içinde geliştirildiği düşünülen uzak doğu dövüş sanatı da yine Taoizm etkisi altında, MÖ.3. Yüzyılda yaşamış olan tanınmış Sarı imparator zamanına kadar geri gider. Efsaneye göre Sarı İmparator vahşi kabileleri, kendisine Taoist bir bilge tarafından öğreƟlen sihirli dövüş metotları ile ele geçirir.

Bu dövüş metodunun prensipleri de Sun Tzu’nun savaş bilimindeki bireysel savaş ve savunma metotlarınin kaynağını oluşturur. Sarı İmparator’dan bin yıl sonra, Çin’in içinde olduğu köle toplum modelini bittirerek Çin’e hümanist yöneƟm kavramını tanıştıran savaşçı komutanlar da Taoist düşüncenin bir diğer mühim klasik eseri olan, analitik ve düşünsel öğretilerin verildiği I Ching adlı eseri yazmışlardı.

Sun Tzu – Savaş Sanatı PDF indir Tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu